กรมการข้าว ติวเข้มการขับเคลื่อนงานข้าว (ตื่นรู้) โดยมุ่งเน้นนโยบายเร่งด่วนสู่การปฏิบัติจริง ประจำปีงบประมาณ 2560

H D9.01.60กรมการข้าว ติวเข้มการขับเคลื่อนงานข้าว (ตื่นรู้)  โดยมุ่งเน้นนโยบายเร่งด่วนสู่การปฏิบัติจริง ประจำปีงบประมาณ 2560

 

กรมการข้าว ติวเข้มการขับเคลื่อนงานข้าว (ตื่นรู้)

โดยมุ่งเน้นนโยบายเร่งด่วนสู่การปฏิบัติจริง
ประจำปีงบประมาณ 2560

D 9.01.60 ss

            เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 นายกฤษณพงศ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว ป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนงานข้าวและงานที่เกี่ยวข้องในปีงบประมาณ 2560     ณ  ห้องประชุมจักรพันธุ์ กรมการข้าว

            ตามคำสั่งกรมการข้าวที่ 599/2559 ได้มอบหมายให้รองอธิบดีกรมการข้าว (นายกฤษณพงศ์     ศรีพงษ์พันธุ์กุล) ดูแลกำกับงานของ กองวิจัยและพัฒนาข้าว กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กองประสานงานโครงการพระราชดำริ และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อให้ขับเคลื่อนงานกรมการข้าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ของกรมการข้าว และการขับเคลื่อนงานนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ เชื่อมโยง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้ทำงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพสูงสุดร่วมกัน จึงได้กำหนดให้มีการรับฟัง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ และความคาดหวัง ตามหัวข้อ “ระบบและความคาดหวังการขับเคลื่อนงามตามภารกิจของกรมการข้าว และนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” และการบรรยายต่าง ๆ ดังนี้

            - งานผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว

            - งานธนาคารสินค้าเกษตร (ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว)

            - ทฤษฎีใหม่, นาแปลงใหญ่, Smart Farmer, เกษตรอินทรีย์และมาตรฐานสินค้าข้าว

            - การปรับโครงสร้างกรมการข้าว เป็นต้น

            ในการนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว ได้มอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนงานและความคาดหวังในการดำเนินงานของกรมการข้าว

           

นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน