กรมการข้าวเดินหน้ามอบเมล็ดพันธุ์ช่วยเหลือชาวนาที่ประสบภัยพายุปลาบึก

11.02.62 0001 45กรมการข้าวเดินหน้ามอบเมล็ดพันธุ์ช่วยเหลือชาวนาที่ประสบภัยพายุปลาบึก

 

กรมการข้าวเดินหน้ามอบเมล็ดพันธุ์

ช่วยเหลือชาวนาที่ประสบภัยพายุปลาบึก

h001

11 02 62 001

 

         เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมปล่อยขบวนเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อช่วยเหลือชาวนาผู้ประสบภัยพายุโซนร้อน “ปาบึก” ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

         โดยมีเกษตรจังหวัดสงขลา เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ ในนามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีมาตรการช่วยเหลือชาวนาเป็นกรณีพิเศษ โดยให้สำนักงานเกษตรอำเภอ สำรวจข้อมูลความเสียหายตามข้อเท็จจริง และเสนอความต้องการให้กรมการข้าวดำเนินการต่อไป

         ในการนี้ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง เป็นผู้แทนกรมการข้าวเดินทางเข้าร่วมในพิธี พร้อมดำเนินการส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว และชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการสำรองเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ ปี 2562 เพื่อช่วยเหลือชาวนาผู้ปลูกข้าวที่ประสบภัยพายุโซนร้อน “ปาบึก

         กรมการข้าว โดยสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้ดำเนินการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวนาที่ประสบภัยพายุโซนร้อน “ปาบึก” โดยมีพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายในภาพรวม 13 จังหวัด ได้รับการดำเนินการร้องขอการช่วยเหลือมาจำนวน 2 จังหวัดได้แก่จังหวัดสงขลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมจำนวนประมาณ 17,000 กิโลกรัม ชาวนาจำนวน 133 ราย พื้นที่ประมาณ 1,130 ไร่ โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ กข 41 และ กข 49 ให้แก่ชาวนาจังหวัดสงขลาและจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให้การช่วยเหลือชาวนาผู้ประสบภัยไม่เกิน 10 ไร่ ๆ ละ 15 กิโลกรัมต่อราย

           โครงการสำรองเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ ปี 2562 ที่มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวนา หากเกิดภาวะฉุกเฉินจากภัยพิบัติต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศ ซึ่งมีหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้าว ตามระเบียบกรมการข้าว ทั้งในส่วน ขอบข่าย คุณสมบัติ วิธีการยื่น การพิจารณา และปริมาณการสนับสนุน รวมถึงการจัดส่ง การรับเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้รับการสนับสนุน

       

นายสร้างสรรค์ ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน