กรมการข้าวร่วมงาน “ร้อยเรื่องราวผ่านร้อย GI ไทยฉลองความสำเร็จหลังปั้น GI ไทยทะลุ 100 สินค้า

Hกรมการข้าวร่วมงาน ร้อยเรื่องราวผ่านร้อย GI ไทยฉลองความสำเร็จหลังปั้น GI ไทยทะลุ 100สินค้า

P3

         เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 นายประสงค์ ประไพตระกูล รักษาการแทนอธิบดีกรมการข้าวเข้าร่วมงาน “ร้อยเรื่องราวผ่านร้อย GI ไทยฉลองความสำเร็จหลังปั้น GI ไทยทะลุ 100 สินค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ฉลองความสำเร็จ GI ครบ 100 สินค้า ผ่านการจัดงาน “ร้อยเรื่องราวผ่านร้อย GI ไทยฉลองความสำเร็จหลังปั้น GI ไทย

โดยมี นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานในพิธี เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ประเทศไทยได้มีการจัดใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2556 กระทรวงพาณิชย์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้มุ่งมั่นพัฒนาระบบให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้าน GI เร่งผลักดันให้ชุมชนนำสินค้าในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเฉพาะผูกติดกับชุมชนที่เป็นแหล่งผลิตมาขึ้นทะเบียนกับสินค้า GI จากทั่วทุกภาคของประเทศไทย ส่งผลให้ปัจจุบัน สินค้า GI ไทยได้รับการขึ้นทะเบียนครบ 100 สินค้า ส่งผลให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถมีรายได้ต่อเนื่อง พึ่งพาตัวเองได้ มั่นคง มั่งคัง และยั่งยืน

อีกทั้งยังได้มอบโล่รางวัล “ที่สุดของGI” ให้แก่ผู้ที่มีคุณูประการต่อวงการ GI ไทย ได้แก่นายบุญมี สุรโครต ผู้ประกอบการข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชน บ้านอุ่มแสง ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 8 โรงแรมโซ โซฟิเทล แบงคอก