กรมการข้าว เร่งรัด ติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน(ภาครัฐ) ครั้งที่ 1/2560

h 6.01.59กรมการข้าว เร่งรัด ติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน(ภาครัฐ) ครั้งที่ 1/2560

 

กรมการข้าว เร่งรัด ติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ภายในหน่วยงาน(ภาครัฐ) ครั้งที่ 1/2560

h 6.01.59 s 

            เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 นายกฤษณพงศ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน  ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมขวัญข้าว ชั้น 3 อาคารสำนักงานกรมการข้าว

            โดยมี นางสาวประสพสรรพ์ กมลยะบุตร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการข้าว  เป็นผู้กล่าวรายงานสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.40 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ ความโปร่งใสการดำเนินงานใน ระดับสูงมาก โดยมีดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ได้คะแนนสูงสุด เท่ากับร้อยละ 95.76

            ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของกรมการข้าวได้แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้           

           1. ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)

            2. ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index)

            3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption–Free Index)

            4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)

            5. ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)

โดยในที่ประชุมได้มีการพิจารณากำหนดแผนการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อการดำเนินการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีต่อ ๆ ไป พร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการทำงานของหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ชัดเจน และเป็นธรรมต่อผู้ปฏิบัติงาน ทั้งการประเมินเชิงภาพลักษณ์ และการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์

นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน