กรมการข้าว เดินหน้าเร่งสร้างความชัดเจน ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวเชิงบูรณาการ ลดปัญหาภาวะโลกร้อนต้นแบบ

h 001กรมการข้าว เดินหน้าเร่งสร้างความชัดเจน ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวเชิงบูรณาการ ลดปัญหาภาวะโลกร้อนต้นแบบ

 

กรมการข้าว เดินหน้าเร่งสร้างความชัดเจน

ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวเชิงบูรณาการ

ลดปัญหาภาวะโลกร้อนต้นแบบ

A 6.01.59 s 

            เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 นายกฤษณพงศ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าการสมัครขอรับการสนับสนุนการดำเนินโครงการ Thai Rice NAMA เพื่อเตรียมการประสานกับ GIZ ในการดำเนินงานจัดทำโครงการฯ พร้อมนำเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากนามา ฟาซิลิตี (The NAMA Facility) ภายใต้การดูแลของกระทรวงทรัพยากร อนุรักษ์ธรรมชาติและการพัฒนานิวเคลียร์อย่างปลอดภัยแห่งประเทศเยอรมันนี (BMUB) ณ ห้องประชุมข้าวปลูก ชั้น 3 อาคารสำนักงานกรมการข้าว

            ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ยื่นเสนอไปแล้วเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2559 โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อ   ลดการปล่อยกาซเรือนกระจก (GHG) ในกระบวนการทำนาข้าวของประเทศไทย ในพื้นที่ภาคกลาง 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท อ่างทอง ปทุมธานี สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา และสุพรรณบุรี (นำร่องต้นแบบ)

            โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือเชิงบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

            - หน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย กรมการข้าว สำนักเศรษฐกิจการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมชลประทาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมพัฒนาที่ดิน เป็นต้น

            - หน่วยงานภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย สำนักนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)  และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

            - หน่วยงานระหว่างประเทศ ประกอบด้วย GIZ – BRIA สถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ และ Sustainable Rice Platform

            - หน่วยงานภาคเอกชน ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมชาวนา สมาคมโรงสีข้าว สมาคมผู้ส่งออก และบริษัท Olam International ประเทศไทย

            ในการนี้ ทางกรมการข้าวได้มอบหมายให้ ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยนายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว และเจ้าหน้าที่กองวิจัยและพัฒนาข้าว สำนักผู้เชี่ยวชาญ สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว และกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ผู้เกี่ยวข้องด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าว เข้าร่วมประชุม on-site assessment ในนามเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ดำเนินการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ  (ข้าวไทย) รับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม...รักษ์โลก + รักษ์สิ่งแวดล้อม

           

นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน