กรมการข้าว ติวเข้ม เพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ งานตรวจสอบควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว (สารวัตรข้าว)

h 002กรมการข้าว  ติวเข้ม เพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ งานตรวจสอบควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว (สารวัตรข้าว)

 

m 2.04.62 s

 

กรมการข้าว ติวเข้ม เพิ่มประสิทธิภาพ
พนักงานเจ้าหน้าที่
งานตรวจสอบ
ควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว
(สารวัตรข้าว)

          เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 นายประสงค์  ทองพันธ์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา เพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

         โดยมี นายรพิทิวัตถ์  เจริญนิตินนท์ นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มควบคุมและรับรองมาตรฐานข้าว  กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการตรวจติดตาม กำกับ ดูแล และตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือก และการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมของผู้ประกอบการสถานที่รวบรวมและร้านขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม ทำให้เกษตรกรได้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้มาตรฐานคุณภาพดี ตรงตามพันธุ์ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาและยกระดับการผลิตข้าวคุณภาพดีของประเทศไทยต่อไป จึงจำเป็นต้องมีการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ความเข้าใจในด้านพระราชบัญญัติพันธุ์พืชฯ การบังคับใช้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ในส่วนของพนักงานเจ้าหน้าที่ และการควบคุมกำกับการใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ รวมถึงระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนของ พรบ. พันธุ์พืช และทบทวนการปฏิบัติงานภารกิจสารวัตรข้าว แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวบรวมปัญหา เสนอแนวคิด เพื่อนำมากำหนดแนวทางการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยมีการบรรยายในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1.เรื่อง พนักงาน เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551

2.เรื่อง การควบคุมกำกับการใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้โดยกรมการข้าว

3.เรื่อง ระบบฐานและการใช้ระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือกฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-RRS : e - Rice Regulator System) โดยวิทยากรจากหน่วยงานเอกชน

และการอภิปรายกลุ่ม การวางแผนการเข้าตรวจสถานประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือก ปี 2562 และสถานการณ์การปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการดำเนินงานต่อไป รวมถึงการฝึกใช้อาวุธ และทดสอบความเข้มแข็งของจิตใจ โดยวิทยากรจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทั้งนี้การจัดสัมมนาจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 4 เมษายน 2562

        สารวัตรข้าว มีหน้าที่ในการตรวจติดตาม ควบคุม กำกับ ดูแล และตรวจสอบสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า และสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของสารวัตรข้าว จะดำเนินงานร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืชฯ จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์วิจัยข้าว และสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เพื่อทำให้เกษตรกรได้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้มาตรฐานคุณภาพดี ตรงตามพันธุ์ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาและยกระดับการผลิตข้าวคุณภาพดีของประเทศไทย

       

นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน   

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน