กรมการข้าว จัดสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2562/63

258870กรมการข้าว จัดสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2562/63 

m 26.03.62 s

m 26.03.62.2s

กรมการข้าว จัดสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2562/63  

 

          เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 นายประสงค์ ประไพตระกูล รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2562/63 ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
          โดยมี นายณราวุฒิ ปิยะโชติสกุลชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่ มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงานและแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ


          ในการสัมมนาครั้งนี้ มีเนื้อหาประกอบด้วย
          1) ชี้แจงรายละเอียดแนวทางการดำเนินงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด

          2) การบรรยายพิเศษ ดังนี้
            - “โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปี2562/63” บรรยายโดยผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว
            - “การตรวจประเมินรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์และข้าว GAP” บรรยายโดยผู้แทนจากกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว
            - “การตรวจรับรองมาตรฐาน Q” บรรยายโดยผู้แทนจากกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว
             - “ระบบการผลิตข้าว GAP แปลงใหญ่” บรรยายโดยผู้แทนจากสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว
             - “สถานการณ์ตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ทั้งในประเทศและต่างประเทศ”บรรยายโดยผู้แทนจากกรมการภายใน กระทรวงพาณิชย์
              - “ขั้นตอนการขอรับจัดสรรโควตา EU” บรรยายโดยผู้แทนจากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
              - “ขั้นตอนการขอสินเชื่อจากธนาคาร” บรรยายโดยผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
          3) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระดมความคิดเห็น ถอดบทเรียน และทำแผนการปฏิบัติงานโครงการ บรรยายโดยผู้แทนจากภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การจัดการห่วงโซ่อุปทานการผลิตและการตลาดข้าวคุณภาพ”

          โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร เป็นการดำเนินที่เชื่อมโยงการตลาดระหว่าง      กลุ่มชาวนากับผู้ประกอบการค้าข้าว เพื่อให้กลุ่มชาวนาสามารถขายข้าวได้ในราคาสูงกว่าท้องตลาด เกิดผลการขับเคลื่อน การเชื่อมโยงนำผลผลิตข้าวที่ได้รับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ไปสู่ผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และผลักดันให้กลุ่มเกษตรกรที่ผลิตข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ได้รับการรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ออร์แกนิคไทยแลนด์ และมาตรฐานข้าว GAP เพื่อยกระดับคุณภาพและราคา สร้างความปลอดภัยให้แก่เกษตรกร และที่สำคัญสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการยกระดับคุณภาพมาตรฐานข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ในการสร้างมูลค่าข้าว

นายสร้างสรรค์ ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน