กรมการข้าวจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาวิทยากรด้านข้าว

PRD 6307กรมการข้าวจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาวิทยากรด้านข้าว

 

2562 03 26 A1 001

กรมการข้าวจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาวิทยากรด้านข้าว

           วันที่ 26 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมอิมม์ โฮเทล ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ นายประสงค์ ประไพตระกูล รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว ได้มอบหมายให้ นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาวิทยากรด้านข้าว โดยการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2562 วัตถุประสงค์เพื่อสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการเป็นวิทยากร แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการเป็นวิทยากรด้านข้าว สร้างทีมวิทยากรที่มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการและกระบวนการถ่ายทอด ให้แก่บุคลากรกรมการข้าว และผู้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ เกี่ยวกับข้าวและชาวนา จำนวน 50 คน