อธิบดีกรมการข้าว ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ติดตามการดำเนินงานโครงการสำคัญ

hm 25.03.62อธิบดีกรมการข้าว ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น  ติดตามการดำเนินงานโครงการสำคัญ

h 25.03.62 s

 

           เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 นายประสงค์  ประไพตระกูล รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น พร้อมรับฟังปัญหา แนวทางปฏิบัติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้อธิบดีกรมการข้าว ได้มอบแนวทางการดำเนินงาน โดยให้เน้นงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหา จะได้พัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในด้านข้าวที่สำคัญของประเทศ ซึ่งสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง การวิจัยเชิงบูรณาการร่วมกันเพื่อความยั่งยืน นักวิจัยต้องมีความเป็นกลาง ศึกษาวิจัยโดยพิจารณาข้อมูลรอบด้านที่มีความเท่าเทียมกัน  ผลงานวิจัยเป็นที่น่าเชื่อถือ และมีความชัดเจน นำไปใช้ประโยชน์ได้ สำหรับการทำงาน จะให้ความสำคัญกับ เรื่องข้อมูลซึ่งต้องเน้นพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ทั้งระบบการจัดเก็บข้อมูล และการเชื่อมโยงเครือข่าย

“ในการทำงาน เราต้องมีความรับผิดชอบ ผลงานของเราจะแสดงถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีขององค์กร
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความรักความสามัคคี (การทำงานเป็นทีม) การทำงานมุ่งเน้นสร้าง สนับสนุน คนดี คนเก่ง มุ่งทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม สำหรับบทบาทของกรมการข้าว มีแนวคิดว่า ควรเน้นงานวิชาการ(การศึกษา-วิจัย) ที่เป็นจุดแข็งของกรมการข้าวกับงานส่งเสริมการเกษตร แต่เป็นงานส่งเสริมฯที่นำผลจากการวิจัยไปศึกษา ทดสอบ ในพื้นที่ การสร้างการยอมรับของเกษตรกร เป็นการศึกษารูปแบบการส่งเสริมฯที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ หลังจากนั้นจึงถ่ายทอดไปสู่ นักส่งเสริมการเกษตร ของกรมส่งเสริมการเกษตร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปขยายผลสู่เกษตรกรชาวนาให้แพร่หลายกว้างขวางต่อไป พร้อมหารือ ชี้แนะแนวทางเงื่อนไขการจัดตั้งศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่นแห่งใหม่อีกด้วย”

          นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ได้กล่าวว่าศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น มีวิสัยทัศน์ “เป็นแหล่งวิจัยและพัฒนาข้าวเหนียวคุณภาพดี เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน” และมีภารกิจหลัก คือ วิจัย พัฒนาพันธุ์ และเทคโนโลยีการผลิตข้าว การอารักขาข้าว วิทยาการเมล็ดพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ (คัด- หลัก) วิทยาการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ จากข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า เป็นศูนย์บริการชาวนา เพื่อให้บริการวิชาการด้านข้าว ปฏิบัติงานโครงการสำคัญกว่า18 โครงการ เช่น การศึกษาเทคโนโลยีการใช้น้ำน้อยสำหรับการปลูกข้าวในสภาวะแล้ง, โครงการทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวด้วยการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง, โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 85 แปลง และโครงการเกษตรอินทรีย์ 200 ราย เป็นต้น ตามที่กรมการข้าวมอบหมาย มีผลงานวิจัยที่ผ่านการผสม    พันธุ์ข้าวจากศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ดังนี้

-     ข้าวเหนียวพันธุ์ กข8 (RD8)                            - ข้าวเหนียวพันธุ์ สกลนคร (Sakon Nakhon) 

-     ข้าวเหนียวพันธุ์ กข12 (หนองคาย 80)              - ข้าวเหนียวพันธุ์ กข16

-     ข้าวเหนียวพันธุ์ กข20 เป็นต้น

        ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้ตรวจแปลง “การปลูกพืชหลังนา” ในโครงการพัฒนาระบบการปลูกพืชหลังนาในนาข้าว กิจกรรมการประเมินศักยภาพชนิดและพันธุ์พืช หลังนาในพื้นที่นาข้าว เช่น ข้าวโพด ,งา , ถั่วเหลือง ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น กรมการข้าว กับศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้ให้ความสำคัญและอยากให้ถ่ายทอดวิทยาการไปสู่เกษตรกรในลำดับต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

                    นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน