กรมการข้าวจัดสัมมนาหลักสูตรเตรียมความพร้อมการ ขับเคลื่อนการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562

H.Jกรมการข้าวจัดสัมมนาหลักสูตรเตรียมความพร้อมการ ขับเคลื่อนการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ  ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562

a0001

กรมการข้าวจัดสัมมนาหลักสูตรเตรียมความพร้อมการ
ขับเคลื่อนการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
ปี 2562

         กรมการข้าวจัดสัมมนาหลักสูตรเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการผลิตข้าวตลาดเฉพาะภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562 เป็นโครงการต่อเนื่อง ปีที่4 มุ่งหวังให้เกษตรกรได้พัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพตามระบบมาตรฐานข้าวอินทรีย์ มาตรฐาน GAP และมาตรฐาน GI ในกลุ่มสินค้าข้าวอินทรีย์ โดยการแปรรูปและทำการตลาดด้วยตนเอง สินค้าข้าวตลาดเฉพาะมีการขยายพื้นที่การผลิต เพิ่มมูลค่าข้าวคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าข้าวตลาดเฉพาะอย่างเป็นระบบอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน ณ โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ จังหวัดนครราชสีมา