กรมการข้าวฝึกอบรมสร้างเครือข่าย พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

54799465 2135608583193229 5577146197862252544 nกรมการข้าวฝึกอบรมสร้างเครือข่าย พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

 

2562 03 25A1 001

กรมการข้าวฝึกอบรมสร้างเครือข่าย
พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

         วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรม KU HOME เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร นายประสงค์ ประไพตระกูล รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมสร้างเครือข่ายพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร หลักสูตร “กระบวนการผลิตและแปรรูปเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว” และร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ในยุคไทยแลนด์ 4.0”

         นายประสงค์ กล่าวว่า การสร้างเครือข่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป นับได้ว่าเป็นแนวทางที่สำคัญในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากการค้นคว้าวิจัย มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และเป็นการเชื่อมโยงระหว่างเจ้าหน้าที่สู่เกษตรกร โดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้นำองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์สู่เกษตรกร ได้นำไปใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         การฝึกอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง และตัวแทนเกษตรกร จำนวน 81 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เข้ารับการอบรมโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ทักษะ และวิทยาการใหม่ๆ ให้เกิดการเชื่อมโยงเรือข่ายระหว่างผู้ปฏิบัติในพื้นที่กับเกษตรกรและส่วนกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ