กรมการข้าวตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานภาครัฐ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี

h18.03.62.2กรมการข้าวตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานภาครัฐ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี

 

h18.03.62.2 s

กรมการข้าวตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานภาครัฐ
ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี

          เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 นายประสงค์ ประไพตระกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีพร้อมรับฟังปัญหา แนวทางปฏิบัติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี

         ในการนี้นายโศรนันท์ เติมศรีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีกล่าวต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี ในการประชุมครั้งนี้ด้วย

         ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี มีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรนำในการพัฒนาการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวสู่ความเป็นเลิศ” วัฒนธรรมองค์กร คือ “สร้างสังคมเอื้ออาทร พัฒนาองค์กรอย่างสร้างสรรค์” และมีภารกิจหลัก คือ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์ขยายและจำหน่าย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวตามนโยบายของรัฐ พร้อมส่งเสริมเผยแพร่และกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีไปสู่เกษตรกรในท้องถิ่น และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ และดำเนินการศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การใช้ และการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์ และสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัด ภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหรือร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเมล็ดพันธุ์ข้าว และมีผลการดำเนินงานด้านเมล็ดพันธุ์ข้าว ดังนี้

-     ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในฤดูฝน 61 โดยผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข6, กข12, กข15, และข้าวขาวดอกมะลิ 105 แล้ว จำนวน 3,556 ตัน ที่พร้อมจำหน่ายให้กับเกษตรกร เพื่อนำไปปลูกต่อไป

                   

นายสร้างสรรค์ ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน