กรมการข้าว ร่วมงานฟื้นฟูส่งเสริมวัฒนธรรมข้าว และวิถีชาวนา “บุญข้าวใหม่วิถีไทยแท้” จังหวัดเพชรบุรี

DSC 0395กรมการข้าว ร่วมงานฟื้นฟูส่งเสริมวัฒนธรรมข้าว และวิถีชาวนา  “บุญข้าวใหม่วิถีไทยแท้” จังหวัดเพชรบุรี

 

 

2562 01 27 001

2562 01 27

กรมการข้าว ร่วมงานฟื้นฟูส่งเสริมวัฒนธรรมข้าว
และวิถีชาวนา 
“บุญข้าวใหม่วิถีไทยแท้” จังหวัดเพชรบุรี

         เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดงาน “ฟื้นฟู ส่งเสริมวัฒนธรรมข้าวและวิถีชาวนา” (ลานข้าวเล่าเรื่อง ปี 4 ตอน บุญข้าวใหม่วิถีไทยแท้) ภายใต้โครงการผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนาปี 2562 ณ ลานเกษตรอินทรีย์ บ้านสะพานยี่หน ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

         การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตดั้งเดิมของเกษตรกร ชาวนาและคนในชุมชน ส่งเสริมและอนุรักษ์หวงแหน วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนรุ่นหลัง (รุ่นใหม่) ได้เห็นถึงคุณค่าและมีโอกาสได้สัมผัสประสบการณ์ วัฒนธรรมประเพณีที่งดงามของท้องถิ่น เกษตรกรไทย แบบดั้งเดิมตลอดจนการประยุกต์ให้เข้ากับสภาพสังคมและยุคสมัยกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างดีทรงคุณค่าสืบไป นอกจากนี้การทำนาแบบดั้งเดิมยังสามารถอนุรักษ์และนำมาต่อยอด โดยประยุกต์ใช้ เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตข้าวของชาวนาในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี อีกด้วย โดยภายในงานมีกิจกรรมดังนี้

         - พิธีเรียกขวัญแม่โพสพเข้าลาน

         - มอบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่มาร่วมงาน

         - มอบรางวัลการประกวดหุ่นฟางข้าว

         - การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น การนวดข้าวด้วยวัว, การแข่งขันการตำข้าวเม่า, สาธิตการทำข้าวหลาม, สาธิตหุ่นไล่กาจิ๋ว, สาธิตการสานใบตาล, สาธิตการทำขนมครก, สาธิตการทำขนมต้มขาว-ต้มแดง, สาธิตการทำขนมจีน, สาธิตการทำข้าวแต๋น ซูชิ เป็นต้น

         ในเวลาต่อมา นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล อธิบดีกรมการข้าว ได้นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการข้าว เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการสำคัญต่าง ๆ ของกรมการข้าวในพื้นที่ ดังนี้

         - ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

         - ศูนย์ข้าวชุมชนและนาแปลงใหญ่ ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

       

       

        นายสร้างสรรค์ ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน