ผู้ค้าข้าว-ชาวนาหนุนกรมการผลิต ปลูก กข79 ทดสอบตลาดก่อนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ปี 63

h 4001ผู้ค้าข้าว-ชาวนาหนุนกรมการผลิต ปลูก กข79 ทดสอบตลาดก่อนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ปี 63

m 21.03.62ss

 

ผู้ค้าข้าว-ชาวนาหนุนกรมการผลิต ปลูก กข79
ทดสอบตลาดก่อนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ปี 63

           วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรวงข้าว กรมการข้าว นายประสงค์ ประไพตระกูล รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมการผลิตข้าวนุ่มในพื้นที่ที่มีศักยภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยผู้เข้าร่วมประชุมทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, กรมส่งเสริมการเกษตร, ผู้ประกอบการค้าข้าว โรงสี และชาวนา เป็นต้น

           จากการหารือและประเมินสถานการณ์การผลิตและการตลาดข้าวทั้งภายในและต่างประเทศ พบว่า ปัจจุบันมีการผลิตข้าวนุ่มทั้งนาปีและนาปรัง แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ ในขณะที่ตลาดต่างประเทศมีความต้องการข้าวนุ่ม จึงเป็นโอกาสที่ทุกฝ่ายจะร่วมกันหารือให้การตลาดนำการผลิตข้าวนุ่ม เพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออกข้าวไทยในตลาดโลก ผลการประชุมครั้งนี้ ทุกฝ่ายจึงมีความเห็นร่วมกันให้กรมการข้าวสนับสนุนให้ชาวนาในพื้นที่ที่มีศักยภาพและมีความสนใจผลิตข้าวนุ่มเพื่อทดสอบตลาดข้าวในระยะแรก ภายใต้โครงการผลิตและตลาดข้าวนุ่มครบวงจร

           ทั้งนี้ ภายหลังจากที่มีผู้เข้าร่วมประชุมได้ชิมข้าวนุ่มพันธุ์ต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบและทดสอบคุณภาพทั้งที่เป็นข้าวไวต่อแสงและไม่ไวต่อช่วงแสง อาทิ กข 21 กข59 พิษณุโลก 80 กข77 กข79 เป็นต้น ที่ประชุมได้เล็งเห็นศักยภาพในด้านการผลิตและคุณภาพข้าวพันธุ์ กข79 ว่าเหมาะที่จะส่งเสริมการผลิตในโครงการนี้ เนื่องจากเป็นข้าวที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นประมาณ 118 วันโดยวิธีปักดำ แตกกอได้ดี คุณภาพการสีดีมากสามารถผลิตเป็นข้าวสาร 100% ชั้น 1 ได้ ข้าวสุกนุ่ม ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 809 กิโลกรัมต่อไร่ มีศักยภาพสามารถให้ผลผลิตสูง 1,182 กิโลกรัมต่อไร่สูงกว่าข้าวนุ่มพันธุ์อื่นๆ และที่สำคัญคือมีความต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ เหมาะสำหรับปลูกในนาเขตชลประทานในภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง

           อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพันธุ์ กข79 เพิ่งรับรองพันธุ์เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 และอยู่ระหว่างการขยายพันธุ์เพื่อให้ได้จำนวนเมล็ดพันธุ์ข้าว รองรับพื้นที่เพาะปลูก 500,000 ไร่ ในปี 2563 กรมการข้าวจึงปรับแผนที่จะนำเมล็ดพันธุ์ กข79 จำนวนหนึ่งมาใช้ในโครงการนำร่องการผลิตและตลาดข้าวนุ่มครบวงจรในพื้นที่เขตชลประทาน ประมาณ 10,000 ไร่ เพื่อให้สามารถเพาะปลูกข้าว กข79 ได้เร็วขึ้น และนำผลผลิตข้าวมาทดสอบตลาดควบคู่กับการขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อจำหน่ายให้ชาวนาตามกำหนดการเดิมในปี 2563

           สำหรับรายละเอียดของโครงการผลิตและตลาดข้าวนุ่มครบวงจรนั้น กรมการข้าวจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมหารืออีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ทั้งภาครัฐ เอกชน และชาวนา ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและแนวทางในการผลิตให้สอดคล้องกับการวางแผนตลาดข้าวร่วมกันต่อไป.

 

สร้างสรรค์ ดีรื่น : ภาพ

ณภิญา มุสิกะรักษ์ : ข่าว