กรมการข้าวสัมมนาเพิ่มศักยภาพขับเคลื่อนนาแปลงใหญ่ ปี 2562

DSC 2967กรมการข้าวสัมมนาเพิ่มศักยภาพขับเคลื่อนนาแปลงใหญ่ ปี 2562

 

2562 01 29 001

DSC 2970

กรมการข้าวสัมมนาเพิ่มศักยภาพขับเคลื่อนนาแปลงใหญ่ ปี 2562

         วันที่ 29 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มทำการผลิต มีการบริหารจัดการร่วมกัน ลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และรวมกันจำหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานร่วมบูรณาการโครงการในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางเข้าร่วมสัมมนา

         อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการดำเนินงานโครงการระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ ปี 2560 - 2564 มีเป้าหมาย จำนวน 18,800 แปลง พื้นที่ 19 ล้านไร่ ซึ่งทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวของไทยได้กว่า ร้อยละ 30 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยในปี 2562 มีเป้าหมายดำเนินการ จำนวน 2,370 แปลง โดยเป็นการดำเนินการแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นอกจากนี้ ยังมีการต่อยอดการดำเนินงานแปลงใหญ่ในรูปแบบโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ โครงการบริหารจัดการนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรกรรมแม่นยำสูง (Precision Farming) และโครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ : พันธุ์ กข 43

         สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าสัมมนามีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 และโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวภายใต้สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ของผู้อบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ และมีการขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 อย่างมีประสิทธิภาพ ตามเป้าหมายโครงการการอย่างชัดเจน มีความสอดคล้องกับการส่งเสริมการผลิตข้าวในภาพรวม ในโอกาสนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการฯ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวต่อไป

         “เพื่อให้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 สามารถดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด จึงขอความร่วมมือทุกฝ่ายทำงานอย่างบูรณาการในการทำงานกันอย่างแท้จริงและจริงจัง เนื่องจากต้องขับเคลื่อนนาแปลงใหญ่เพิ่มมากขึ้นทั้งแปลงต่อเนื่อง แปลงใหม่ และแปลงเตรียมความพร้อมในปีนี้ จึงขอให้มีการวางแผนการปฏิบัติงานบูรณาการให้มีความชัดเจน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ครอบคลุมทุกแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้า และผลการปฏิบัติงานโครงการตามกิจกรรมที่หน่วยงานรับผิดชอบจัดส่งตามกำหนดเวลา เพื่อให้สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้เป็นรูปธรรม ท้ายที่สุดแล้วขอให้ถือว่างานนี้เป็นภารกิจที่สำคัญของหน่วยงานด้วยเช่นเดียวกัน เพราะเป็นงานที่มีความสำคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบแนวทางการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาล” อธิบดีกรมการข้าวกล่าว