กรมการข้าว จัดสัมมนาเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงาน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านข้าว ปี 2562

h14.01.62กรมการข้าว จัดสัมมนาเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านข้าว ปี 2562

m14.01.62 s

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน “โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่”      ปี 2562 ณ โรงแรมอะเดรียติคพาเลซ เขตราชเทวี กรุงเทพ

โดยมี นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์           การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 และโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวภายใต้สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ของผู้อบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโครงการฯ ให้ประสบความสำเร็จ     พร้อมสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีการขับเคลื่อนโครงการฯอย่างมีประสิทธิภาพ ตามเป้าหมายของโครงการอย่างชัดเจน และสอดคล้องกับการส่งเสริมการผลิตข้าวในภาพรวมอีกด้วย

ในการสัมมนาครั้งนี้ มีเนื้อหาประกอบด้วย

  1. การให้นโยบายในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
  2. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 และโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวภายใต้สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและ     เกิดประสิทธิผลมากที่สุด
    1. ผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการฯ
    2. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของผู้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว

          การสัมมนาในครั้งนี้มีเป้าหมายการดำเนินการใน 72 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 2,370 กลุ่ม ได้แก่         กลุ่มดำเนินการต่อเนื่องจำนวน 1,531 กลุ่ม และกลุ่มใหม่จำนวน 839 กลุ่ม มีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้ได้   ไม่น้อยกว่า 1,000 บาทต่อตัน และเพิ่มผลผลิตในข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวเป็น 420 กิโลกรัมต่อไร่ ในข้าวหอมปทุมธานีและข้าวไม่ไวแสงเป็น 720 กิโลกรัมต่อไร่ มีการบริหารจัดการด้านการตลาดและการบริหารจัดการของชุมชน   ที่เข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีกิจกรรมในการดำเนินงานที่มีการบูรณาการร่วมกับอีก 8 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

          ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯสามารถขับเคลื่อนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน “โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่” ปี 2562      ขึ้น รวม 3 ครั้ง มีบุคคลเป้าหมายเข้าร่วมสัมมนา จำนวน 870 คน

         สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่ 2 มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานร่วมบูรณาการโครงการนพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ จำนวน 36 จังหวัด และเจ้าหน้าที่         จากส่วนกลาง รวมจำนวนทั้งสิ้น 348 คน มีระยะเวลาในการสัมมนา จำนวน 4 วัน ระหว่างวันที่ 13 – 16 มกราคม 2562

          กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของข้าวและชาวนามาโดยตลอด และพยายามอย่างยิ่งที่จะพัฒนากิจการด้านข้าวและชาวนาของประเทศให้มีศักยภาพสูงสุด เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงทางอาหารให้กับคนไทยทั้งประเทศ และช่วยเสริมสร้างชาวนาซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้มีการดำเนินการโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ชาวนาสามารถผลิตข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้ชาวนามีการพัฒนาไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ใช้นวัตกรรมที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้น โดยเฉพาะโครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ หรือนาแปลงใหญ่ ซึ่งถือเป็นโครงการที่สำคัญมากที่จะช่วยให้ระบบการผลิตข้าวมีความเข้มแข็ง เพิ่มอำนาจในการต่อรองให้แก่ชาวนา นอกจากนั้นยังมีโครงการอีกเป็นจำนวนมากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการ เช่น โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการสินค้าเกษตร โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ ซึ่งทุกโครงการล้วนแต่จะช่วยสร้างประโยชน์ให้กับชาวนาทั้งสิ้น

          การส่งเสริมการผลิตข้าวและพัฒนาชาวนา ถือได้ว่าเป็นงานหลักในแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ข้าวไทย และมีความสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนางานด้านข้าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมยังประโยชน์ให้กับชาวนาของประเทศในการพัฒนาการผลิต และองค์กรชาวนาให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนแผนการผลิตและตลาดข้าวครบวงจร เพื่อให้มีการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซึ่งเป็นการดำเนินการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง โดยมีการกำหนดแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 5 ช่วง ได้แก่ 1) ช่วงกำหนดอุปสงค์-อุปทาน 2) ช่วงการผลิต 3) ช่วงเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว 4) ช่วงการตลาดภายในประเทศ และ 5) ช่วงการตลาดต่างประเทศมีเป้าหมายดำเนินการเพื่อให้อุปทานสมดุลกับอุปสงค์ การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพมาตรฐานการผลิตข้าว ชาวนาได้รับการพัฒนาเป็น Smart Farmer เพิ่มขึ้น การส่งออกข้าวไปต่างประเทศและราคาข้าวมีเสถียรภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ภายใต้ช่วงการผลิตมีการกำหนดแผนงานดำเนินการในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่นาที่เหมาะสม โดยมีโครงการสำคัญได้แก่ โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ และโครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)

         โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการดำเนินงานโครงการระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2564 มีเป้าหมาย จำนวน 18,800 แปลง พื้นที่ 19 ล้านไร่ ซึ่งทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวไทยได้กว่า 30 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมด โดยในปี 2562 มีเป้าหมายดำเนินการจำนวน 2,370 แปลง โดยเป็นการดำเนินการแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นอกจากนี้ยังมีการต่อยอดการดำเนินงานแปลงใหญ่ในรูปแบบโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นสูง โครงการบริหารจัดการนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรกรรมแม่นยำสูง (Precision Farming) และโครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ : พันธุ์ กข43 เป็นต้น

นายสร้างสรรค์ ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน