รองอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559

IMG 0785รองอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559

 

 

รองอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประจำปี 2559

page 

 

วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. ดร.กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 เพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่นของกรมการข้าว ประจำปี 2559 พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานหาข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อดำเนินการสืบค้นข้อมูลเชิงประจักษ์ของผู้ได้รับการพิจารณาเบื้องต้นจากคณะกรรมการฯ

ทั้งนี้ การพิจารณาดังกล่าวได้ดำเนินการตามคู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ซึ่งได้กำหนดองค์ประกอบในการพิจารณา คือ หลักการครองตน (มีความประพฤติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการ) หลักการครองคน (เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับ ยกย่อง ในสังคมผู้ร่วมงานอย่างเปิดเผย) และหลักการครองงาน (ประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่อย่างสม่ำเสมอและเต็มใจ มีจิตมุ่งสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการและประชาชน) รวมถึงพิจารณาจากผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับและเกิดประโยชน์ต่อส่วนราชการและประชาชน

 

วริศรา ทรัพย์เกษม  รายงาน