กข จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ ที่ปรึกษาเกษตรกรสำหรับระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม

9034กข จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ ที่ปรึกษาเกษตรกรสำหรับระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม

long 

กรมการข้าว โดยกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ที่ปรึกษาเกษตรกรสำหรับระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ในระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2559 ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมเมาท์เทนบีช พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ได้รับเกียรติจาก  ดร.กฤษณพงศ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล
รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษเรื่อง แนว
ทางการขับเคลื่อน
กลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (
ICS) เพื่อการผลิตข้าวคุณภาพ GAP
ในวันที่ 21 ธันวาคม 2559 โดยการจัดอบรม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่กรมการข้าวและเกษตรกรที่มีบทบาทเป็นที่ปรึกษาเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้ระบบควบคุมภายใน (ICS) บริหารจัดการกลุ่ม ได้นำความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไปใช้ในการจัดทำหรือปรับปรุงระบบควบคุมภายในในกลุ่มของตนเอง และเป็นต้นแบบให้กับกลุ่มเกษตรกรอื่นๆในชุมชน ซึ่งได้รับ
ความสนใจจากเจ้าหน้าที่และตัวแทนเกษตรกรจากกลุ่มต่างๆ เข้าร่วมอบรมจำนวน 125 คน
จากการอบรมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักการในการจัดทำระบบควบคุมภายในและสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งเป็นผลจากการบรรยายและการจำลองการตรวจประเมินกลุ่มเกษตรกร โดยวิทยากรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมิน และมีเสียงสะท้อน จากทั้งเจ้าหน้าที่และเกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรมว่าควรจัดการอบรมในลักษณะดังกล่าว โดยเพิ่มเป้าหมายและเกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรมในมากขึ้น และความจัดเป็น 4 ภาค เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้อย่างทั่วถึงมากขึ้น และเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางของเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรจะได้นำความรู้หลักปฏิบัติการต่างๆ ไปใช้ในการพัฒนากลุ่ม ให้มีความเข้มแข็งและผ่านการตรวจรับรอง GAP แบบกลุ่ม ต่อไป

                                                                      ดวงจันทร์ เกษตรบุตร : ภาพ

                                                                กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว : ข่าว