คณะกรรมการโครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ กข43 ร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนปี 2562

Hคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ กข43 ร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนปี 2562

Presentation1

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมรวงข้าว กรมการข้าว ดร.กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ : พันธุ์ กข43 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย กรมการข้าว กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

             ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาโครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ พันธุ์ กข43 ในปี 2562 และมีมติเห็นชอบกำหนดหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมโดยไม่กำหนดจังหวัดหรือพื้นที่ในการปลูก แต่พิจารณาคุณสมบัติของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ คือ 1) เป็นสถาบันเกษตรกร สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เป็นนาแปลงใหญ่ 2) สามารถผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP หรืออินทรีย์ 3) มีโรงสีมาตรฐาน GMP หรือโรงสีที่พร้อมเข้าสู่ระบบตรวจรับรอง GMP 4) มีการเชื่อมโยงตลาดรับซื้อ แหล่งรวบรวมผลผลิตโดยสหกรณ์ หรือผู้ประกอบการ 5) สามารถรองรับระบบการตรวจสอบย้อนกลับได้ พร้อมทั้งปรับปรุงโครงสร้างของคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ : พันธุ์ กข43 ปี 2561 โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติม และแก้ไขอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการให้เกิดความเหมาะสมในการปฏิบัติราชการ สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ.

ณภิญา มุสิกะรักษ์ : ข่าว