กรมการข้าวร่วมประกาศผลการแข่งขัน The Super Farmer เกมเกษตรกรปี 4 ชาวนาเชียงใหม่เฮ! ชนะเลิศ คว้าถ้วยพระราชทานฯ พร้อมรางวัลกว่า 1 ล้านบาท

Hกรมการข้าวร่วมประกาศผลการแข่งขัน The Super Farmer เกมเกษตรกรปี 4
ชาวนาเชียงใหม่เฮ! ชนะเลิศ
คว้าถ้วยพระราชทานฯ พร้อมรางวัลกว่า 1 ล้านบาท

 pagepage1

วันที่ 22 ธันวาคม 2559 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว นายสุรศักดิ์ สุทองวัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และนายสุรศักดิ์ ซิมตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟาร์มแชนเนล (ประเทศไทย) จำกัดร่วมพิธีประกาศผลโครงการ The Super Farmer เกมเกษตรกรปี 4 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ภายใต้โครงการการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อยกระดับการผลิตข้าวและชาวนาให้เป็นเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมข้าวครบวงจรอย่างแท้จริง ณ บริเวณโรงเรียนข้าวและชาวนา กรมการข้าว

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสานพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานและประชารัฐในระดับพื้นที่ โดยได้ร่วมกับโตโยต้า และ ฟาร์มแชนเนลฯ จัดโครงการเกมเกษตรกรปี 4 โดยปีนี้เน้นการผลิตข้าวตลาดเฉพาะเพื่อตอบรับกระแสกลุ่มผู้บริโภคที่มีความต้องการเพื่อข้าวสุขภาพเพิ่มขึ้น เพื่อเฟ้นหาสุดยอดทีมผลิตข้าวคุณภาพจาก 8 ชุมชน ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด จ.เชียงใหม่, วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลคอรุม จ.อุตรดิตถ์, วิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด จ.กำแพงเพชร, วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบ้านฝาง จ.หนองคาย, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวไทธาตุทอง จ.ชัยภูมิ, กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านยางน้อย จ.ยโสธร, วิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านนาเยีย จ.อุบลราชธานี และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ตำบลผักไหม จ.ศรีสะเกษ

                การแข่งขันเกมเกษตรกรถือเป็นอีกก้าวของความสำเร็จในการยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนา โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มคุณภาพผลผลิต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ภายใต้โครงการการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งหวังให้เกษตรกรได้มีการรวมกลุ่มการทำนาในรูปแบบนาแปลงใหญ่ ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีอำนาจในการต่อรองทั้งด้านปัจจัยการผลิตและด้านการตลาด

สำหรับความพิเศษในการแข่งขัน The Super Farmer เกมเกษตรกรปี 4 จะมีการต่อยอดพัฒนาระบบการผลิตข้าวของชาวนาในกลุ่มข้าวตลาดเฉพาะ ที่มีกระบวนการผลิตในกลุ่มข้าวอินทรีย์ ข้าวที่มีปลูกเฉพาะในเขตพื้นที่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (ข้าว GI) หรือข้าวโภชนาการสูงที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย จึงมีความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ชาวนาผู้ผลิตก้าวไปสู่ระบบการทำการตลาดข้าวด้วยตนเอง โดยมีกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ให้การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด การเพิ่มช่องทางจัดหน่ายผลผลิตข้าวของชุมชน การส่งเสริมในรูปแบบตลาดนำการผลิต ภายใต้โจทย์ปฏิบัติการค้นหาสุดยอดชุมชนนาแปลงใหญ่สู่ผู้นำตลาดข้าวไทย ตามภารกิจการแข่งขัน 14 ภารกิจ ใน 4 ด้าน คือ ภารกิจด้านการวางแผน ภารกิจด้านการผลิต ภารกิจด้านการเพิ่มมูลค่าผลผลิต และภารกิจด้านการตลาด โดยแบ่งเกณฑ์การตัดสินออกเป็น 3 ส่วน รวม 100 คะแนน คือ
1.คะแนนจากคณะกรรมการพิจารณา VTR และเอกสารประกอบการนำเสนอ 2.คะแนนจากการลงพื้นที่จริงของคณะกรรมการ และ 3.คะแนนโหวต SMS จากผู้ชมทางบ้าน

              ผลจากความร่วมแรงร่วมใจของชาวนาทั้ง 8 ชุมชนในการแข่งขันเกมเกษตรกรปี 4 ทำให้ได้ชุมชนที่ชนะเลิศการเป็นสุดยอดชุมชนผู้ผลิตข้าวเพื่อตลาดเฉพาะในรูปแบบการจัดการนาแปลงใหญ่ที่ดีที่สุด คือชุมชนสหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด จ.เชียงใหม่  ซึ่งได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลและอุปกรณ์การเกษตร มูลค่ารวม 1 ล้านบาท