กองเมล็ดพันธุ์ข้าวสรุปผลงานประจำปี 2561 โชว์ศักยภาพการผลิตและขยายพันธุ์พืช

218161กองเมล็ดพันธุ์ข้าวสรุปผลงานประจำปี 2561 โชว์ศักยภาพการผลิตและขยายพันธุ์พืช

 

 

218215

กองเมล็ดพันธุ์ข้าวสรุปผลงานประจำปี 2561
โชว์ศักยภาพการผลิตและขยายพันธุ์พืช

 

       เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จ.ระยอง กรมการข้าว โดยกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้จัดสัมมนาประจำปีสรุปผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ระหว่างวันที่ 11-14 ธันวาคม 2561 โดยมีนางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 มีนายวัฒนชัย สุภา ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว และคณะเจ้าหน้าที่จากกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้การต้อนรับ ผู้เข้าร่วมสัมมนามีจำนวนทั้งสิ้น 210 คน การสัมมนาครั้งนี้เป็นการสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และประเด็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานปี 2561 พร้อมทั้งกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์การทำงานของกองเมล็ดพันธุ์ข้าวในปี 2562 ด้วย

       สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2561 กองเมล็ดพันธุ์ข้าวสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้รวมทั้งสิ้น 72,770 ตัน คิดเป็นร้อยละ 88.74 ของเป้าหมายการผลิต และสามารถจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ได้รวม 70,239 ตัน คิดเป็นร้อยละ 90.20 ของเมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย 77,873 ตัน โดยในแต่ละปีกองเมล็ดพันธุ์มีการประเมินผลการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ ส่วนแรกประเมินผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ประจำปีบัญชี 2561 โดยกรมบัญชีกลาง และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด จากผลการประเมินตนเองเบื้องต้นในปีนี้อยู่ในระดับดี สำหรับส่วนที่ 2 เป็นการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 23 แห่ง ตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของกองเมล็ดพันธุ์ข้าว รวม 20 ตัวชี้วัด ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดี ในโอกาสนี้กองเมล็ดพันธุ์ข้าวได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศข้าราชการดีเด่น ลูกจ้างประจำดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2561 ซึ่งผู้ชนะเลิศทั้งหมดจะถูกเสนอชื่อเข้าประกวดในระดับกรมต่อไป