กรมการข้าว จัดการฝึกอบรม หลักสูตร “การทำนาเบื้องต้น” รุ่นที่ 1

h 12.12.61กรมการข้าว จัดการฝึกอบรม หลักสูตร “การทำนาเบื้องต้น” รุ่นที่ 1

กรมการข้าว จัดการฝึกอบรม หลักสูตร “การทำนาเบื้องต้น” รุ่นที่ 1

m 12.12.61s

m 12.12.61.2 s

 

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายขจร  เราประเสริฐ  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร การทำนาเบื้องต้น รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ อาคารฝึกอบรม   กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน กรุงเทพฯ

โดยมี นายโอวาท  ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ  กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับข้าว รวมทั้งองค์ความรู้ด้านการผลิตข้าว พร้อมฝึกอบรมภาคปฏิบัติวิธีการทำนาเบื้องต้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบอาชีพการทำนาหรือเผยแพร่ต่อให้กับผู้ที่สนใจต่อไป

ในการนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย อดีตอธิบดีกรมการข้าว  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ เส้นทางอาชีพของชาวนาไทย ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

          การฝึกอบรมในครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 30 คน ประกอบด้วยผู้ที่มีความต้องการประกอบอาชีพทำนาและบุคคลผู้สนใจทั่วไป โดยดำเนินการฝึกอบรมจำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 12 14 ธันวาคม 2561       มีเนื้อหาการฝึกอบรม ประกอบด้วย

-  เส้นทางอาชีพชาวนาในอดีต ปัจจุบันและอนาคต

-  เดินตามรอยพ่อกับการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่

-  ชาวนาจะอยู่อย่างไรในยุค 4.0

-  รู้จักชีวิตข้าว กระบวนการผลิตข้าว และฝึกทำนา

โดยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญของกรมการข้าว หน่วยงานเอกชน เกษตรกรและผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ด้วยวิธีการบรรยาย การอภิปรายคณะ และฝึกปฏิบัติการเตรียมดิน.การทำนาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น นาหว่าน ปักดำ และโยนกล้า โดยมีการประเมินผลการฝึกอบรม การทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม

นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายขจร  เราประเสริฐ  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร การทำนาเบื้องต้น รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ อาคารฝึกอบรม   กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน กรุงเทพฯ

โดยมี นายโอวาท  ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ  กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับข้าว รวมทั้งองค์ความรู้ด้านการผลิตข้าว พร้อมฝึกอบรมภาคปฏิบัติวิธีการทำนาเบื้องต้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบอาชีพการทำนาหรือเผยแพร่ต่อให้กับผู้ที่สนใจต่อไป

ในการนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย อดีตอธิบดีกรมการข้าว  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ เส้นทางอาชีพของชาวนาไทย ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

          การฝึกอบรมในครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 30 คน ประกอบด้วยผู้ที่มีความต้องการประกอบอาชีพทำนาและบุคคลผู้สนใจทั่วไป โดยดำเนินการฝึกอบรมจำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 12 14 ธันวาคม 2561       มีเนื้อหาการฝึกอบรม ประกอบด้วย

-  เส้นทางอาชีพชาวนาในอดีต ปัจจุบันและอนาคต

-  เดินตามรอยพ่อกับการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่

-  ชาวนาจะอยู่อย่างไรในยุค 4.0

-  รู้จักชีวิตข้าว กระบวนการผลิตข้าว และฝึกทำนา

โดยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญของกรมการข้าว หน่วยงานเอกชน เกษตรกรและผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ด้วยวิธีการบรรยาย การอภิปรายคณะ และฝึกปฏิบัติการเตรียมดิน...การทำนาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น        นาหว่าน ปักดำ และโยนกล้า โดยมีการประเมินผลการฝึกอบรม การทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม

         นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน