กรมการข้าว ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะ เนื่องในวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประจำปี 2561

h 10.12.61 กรมการข้าว ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะเนื่องในวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประจำปี 2561

mm 10.12.61 A s

mm 10.12.61 B s

กรมการข้าว ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะ
เนื่องในวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประจำปี 2561

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 เวลา 07.29 น. นางสาวนนทิชา  วรรณสว่าง ผู้อำนวยการ          สำนักบริหารกลาง เป็นผู้แทนกรมการข้าว นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการข้าว เดินทางเข้าร่วมในพิธีวางพานพุ่มถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 7) เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประจำปี 2561 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

          วันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7      ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2475 เป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศไทย โดยผลการประกาศใช้ฉบับใหม่นี้ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 ซึ่งประกาศใช้เมื่อ 27 มิถุนายน 2475 ภายหลัง     การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย

         นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน