อธิบดีกรมการข้าวให้สัมภาษณ์รายการ “เดินหน้าปฏิรูป” นโยบายส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ล้านไร่

Hอธิบดีกรมการข้าวให้สัมภาษณ์รายการ “เดินหน้าปฏิรูป” นโยบายส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ล้านไร่

Presentation2 

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ กรมการข้าว นายกฤณพงศ์ นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล อธิบดีกรมการข้าว บันทึกเทปการสัมภาษณ์รายการ “เดินหน้าปฏิรูป” ซึ่งเป็นรายการสารคดีโทรทัศน์ที่นำเสนอเรื่องราวการแก้ไขปัญหาของประชาชนในช่วง “คนไทยต้องรู้” ถึงรายละเอียดโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 1 ล้านไร่ กำหนดเผยแพร่วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NBT และสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ของโลกมีมูลค่าสูงถึง 3 ล้านล้านบาท โดยมีตลาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา 50% รองลงมาเป็นตลาดยุโรป ในขณะที่ตลาดสินค้าอินทรีย์ของประเทศไทยมีส่วนมูลค่าประมาณ 2,700 ล้านบาท โดยข้าวหอมมะลิอินทรีย์เป็นสินค้ามีการส่งออกมากที่สุด และมีศักยภาพในการการส่งออกมากที่สุดสูง โดยผลผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 96% ส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ

รัฐบาลเล็งเห็นโอกาสของการยกขยายศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ เนื่องจากข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีพื้นที่ปลูกมากถึง 60 ล้านไร่ มีความเหมาะสมในการส่งเสริมการผลิตแบบแปลงใหญ่ด้วยมาตรฐานอินทรีย์ เพื่อยกระดับสินค้าข้าวให้มีมูลค่าสูง ด้วยกระบวนการผลิตที่ปราศจากการใช้สารเคมี ส่งผลดีต่อสุขภาพเกษตรกรในระยะยาว มีความมั่นคงในรายได้ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงมีนโยบายให้ดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ จำนวน 1 ล้านไร่ โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2560-2564 ในพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยเปิดรับสมัครกลุ่มเกษตรที่มีความพร้อมปีที่ 1-2 ปีละ 300,000 ไร่ และปีที่ 3 หรือ อีกจำนวน 400,000 ไร่

ทั้งนี้ เพื่อผลักดันให้การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ประสบความสำเร็จ รัฐบาลจึงอุดหนุนเงินเพื่อให้เกษตรกรในอัตราไร่ละ 2,000 – 4,000 บาท บาท ไม่เกิน 15 ไร่/ราย ใน 3 ปีแรก เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์จนกระทั่งได้รับการรับรอง Organic Thailand เนื่องจากผลผลิตของข้าวที่อยู่ในระหว่างการปรับเปลี่ยนการปลูกแบบอินทรีย์จะมีผลผลิตลดลงแตกต่างจากการปลูกข้าวแบบใช้เคมี รวมถึงสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ไม่เกิน 15 ไร่ต่อราย สนับสนุนการตรวจรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์แบบกลุ่มตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อเนื่อง 2 ปี สำหรับผลผลิตข้าวที่ได้จากโครงการนี้ ทั้งที่อยู่ในระยะเตรียมความพร้อม ระยะปรับเปลี่ยนเป็นอินทรีย์ และได้รับมาตรฐานอินทรีย์ Organic Thailand กระทรวงพาณิชย์จะเป็นผู้ส่งดูแลการเชื่อมโยงตลาดกับผู้ประกอบการภายในประเทศ และการจัดสรรโควต้าการส่งออกต่อไป

สำหรับปีนี้ กรมการข้าวเปิดรับสมัครกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการเป็นปีสุดท้าย ผู้สนใจสามารถดาวโหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์กรมการข้าว www.ricethailand.go.th และยื่นใบสมัครได้ที่กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว หรือศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว หรือศูนย์วิจัยข้าว หรือสำนักงานเกษตรอำเภอ และสำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 28 ธันวาคม 2561.

ณภิญา มุสิกะรักษ์ : ภาพ/ข่าว