การประกาศเจตนารมณ์ กรมการข้าว ร่วมลด คัดแยกขยะ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและกล่องโฟมบรรจุอาหาร

H  การประกาศเจตนารมณ์ กรมการข้าว ร่วมลด คัดแยกขยะ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและกล่องโฟมบรรจุอาหาร

 

Slide1

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล อธิบดีกรมการข้าว ร่วมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรกรมการข้าวได้ประกาศเจตนารมณ์ในการทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมลด คัดแยกขยะ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และกล่องโฟมบรรจุอาหาร

          ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการ ทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2561 โดยมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ เป็นหนึ่งใน 5 กิจกรรมภายใต้โครงการฯ ที่ทุกหน่วยงานราชการต้องดำเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล

          กรมการข้าวขอประกาศเจตนารมณ์เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีในการลด คัดแยกขยะมูลฝอย ในหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบาลของรัฐบาล ดังนี้

          1. กรมการข้าว จะร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลด คัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อนำไปสู่วินัยในการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และกล่องโฟมบรรจุอาหาร

          2. กรมการข้าว จะเป็นหน่วยงานต้นแบบของภาครัฐในการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน และลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และกล่องโฟมบรรจุอาหาร

          3. กรมการข้าว จะสร้างความตระหนัก และส่งเสริมบทบาทของทุกภาคส่วนในการร่วมลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และกล่องโฟมบรรจุอาหาร เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม และเป็นแบบอย่างที่สามารถนำไปเชิดชู และประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชนได้