กรมการข้าวจับมือโก๋แก่และฟาร์มแชลแนล จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี “การปลูกถั่วลิสงหลังนาเพื่อปรับปรุงดิน”

Hกรมการข้าวจับมือโก๋แก่และฟาร์มแชลแนล จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี “การปลูกถั่วลิสงหลังนาเพื่อปรับปรุงดิน”

 pagepage1page2

              เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ดร.กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดงาน การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี การปลูกถั่วลิสงหลังนาเพื่อปรับปรุงดิน ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ภายใต้โครงการ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ( นาแปลงใหญ่ ) ปี 2560  ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม

               รองอธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า การจัดงานในครั้งนี้ทางกรมการข้าวมีนโยบายดำเนินงานตามมาตราการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเน้นการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และส่งเสริมสนับสนุนพร้อมทั้งให้คำปรึกษาแก่ชุมชน ดังนั้นกรมการข้าวได้เลือกพื้นที่ในจังหวัดต่างๆจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับระบบปลูกข้าวที่มีการปลูกถั่วลิสงหลังนา ที่ดำเนินงานในนาแปลงใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การจัดงานในครั้งนี้ ขับเคลื่อนและดำเนินงานร่วมกัน 3 หน่วยงานคือ กรมการข้าว บ.โรงงานแม่รวยจำกัด ( โก๋แก่ ) บ.ฟาร์มแชลแนล( ปะเทศไทย ) จำกัด เป็นการแสดงความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐที่มีการร่วมมือกัรระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน

              กิจกรรมภายในงาน มีทั้งการเสวนาตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการปลูกถั่วลิสงหลังนา การสาธิตการปลูกถั่วลิสง การเตรียมดิน และนิทรรศการจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร

                                                                                                                                    วชิรวิทย์ บุญสุข : ข่าว

                                                                                                                                        สุรินทร ดำดิน : ภาพ