กรมการข้าวหารือต่อยอดพัฒนาชาวนารุ่นใหม่ ต่อยอดเข้าโครงการทูตความปลอดภัย

Hกรมการข้าวหารือต่อยอดพัฒนาชาวนารุ่นใหม่ ต่อยอดเข้าโครงการทูตความปลอดภัย

Slide1

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.30 น. ดร.กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว ให้การต้อนรับคณะจาก Bayer (South East Asia) Pte Ltd นำโดย Mr.Ricky Ho ตำแหน่ง Head of Regulatory Science, Asia Pacific และ Dr.Vinay Sharma ตำแหน่ง Sustainability and Business Stewardship Manager, Asia Pacific ในโอกาสเข้าหารือความร่วมมือโครงการทูตความปลอดภัย (Bayer Safe use Ambassador) ร่วมกับคณะกรมการข้าว ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทไบเออร์ เยอรมนี ได้จัดทำโครงการทูตความปลอดภัยขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก เพื่อคัดเลือกนักศึกษาภาคการเกษตรได้เรียนรู้ถึงหลัการใช้สารอารักขาพืชทางการเกษตรอย่างปลอดภัย รวมถึงองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งหวังเป็นทูตนำความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องและปลอดภัย โดยในกิจกรรมนั้นจะมีการนำคณะทูตความปลอดภัยเดินทางศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาของไบเออร์ เยอรมนี ตลอดจนพบปะเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญและนักวิทยาศาสร์ของบริษัทเป็นเวลา 1 สัปดาห์

สำหรับโครงการทูตความปลอดภัยที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยครั้งนี้ บริษัทไบเออร์มีความสนใจกลุ่มชาวนารุ่นใหม่ที่เป็น Young Smart Farmer ที่ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถทางด้านการเกษตรโดยกรมการข้าว เนื่องจากเป็นกลุ่มที่อยู่ในแวดวงทำการเกษตรอยู่แล้ว ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับด้านการใช้สารอารักขาพืชอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพให้แก่กลุ่มเครือข่ายชาวนารุ่นใหม่ และเกษตรกรทั่วไป ให้รวมพลังกันเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการเกษตรที่มีความปลอดภัยของประเทศไทยในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของกรมการข้าวนั้นได้เห็นด้วยกับแนวคิดในการต่อยอดการพัฒนากลุ่มชาวนารุ่นใหม่ ให้มีความรู้ ความสามารถในด้านนี้เพิ่มขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนส่วนหนึ่งจากภาคเอกชน และจะมีการพิจารณากรอบในการคัดเลือกตัวแทนชาวนารุ่นใหม่เพื่อเข้าร่วมในโครงการนี้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และต้องเป็นผู้ที่มีความสนใจในเรื่องนี้ มีความพร้อมสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้สามารถนำประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนี้กลับมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

ณภิญา มุสิกะรักษ์ : ข่าว

สุรศักดิ์ มิ่งภูษา : ภาพ