กรมการข้าวเร่งสร้างผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ เตรียมพร้อมรองรับการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผลิตข้าวอินทรีย์

46482153 942022299327543 8070758464223182848 nกรมการข้าวเร่งสร้างผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ เตรียมพร้อมรองรับการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผลิตข้าวอินทรีย์

 

aaa02

 

กรมการข้าวเร่งสร้างผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์
เตรียมพร้อมรองรับการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์
ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผลิตข้าวอินทรีย์

           

             เมื่อวันที่19พฤศจิกายน2561 ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น จ.ขอนแก่น กรมการข้าว โดยกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ โดยมีนางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้การผลิตข้าวอินทรีย์ ข้อกำหนดตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ และเตรียมความพร้อมบุคลากรสำหรับการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ตรวจประเมินให้มีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น100 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายในกรมการข้าว และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บริษัทไทย จี เอ พี 09 บริษัท ทีพีเอส แอสเซสเม้นท์โกลบอลกรุ๊ป จำกัด บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด และหน่วยตรวจสอบระบบการผลิตผลผลิตทางการเกษตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

              นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กล่าวว่า กรมการข้าวให้ความสำคัญต่อการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เป็นอย่างมาก เพราะต้องเป็นผู้ทำหน้าที่ในการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผลิตข้าวอินทรีย์ โดยผู้ตรวจประเมินฯที่ผ่านการฝึกอบรมนี้จะเป็นผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ภายใต้ระบบมาตรฐาน ISO/IEC17065:2012 โดยจะส่งผลให้เพิ่มจำนวนผู้ตรวจประเมินมีมากขึ้นและเพียงพอต่อการรับรองระบบงานตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ในอนาคต