กรมการข้าวเสริมอาวุธให้นักวิจัย ด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว

IMG 0956กรมการข้าวเสริมอาวุธให้นักวิจัยด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว

 

aaa11

 

กรมการข้าวเสริมอาวุธให้นักวิจัย
ด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเอ็ม ทู เดอ บางกอก กรุงเทพมหานคร นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย : เขียนอย่างไรให้มีคุณภาพ” จัดโดยกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เจ้าหน้าที่กองวิจัยและพัฒนาข้าว และเจ้าหน้าที่กองเมล็ดพันธุ์ข้าว การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และมีความเข้าใจในหลักการวางแผนการทดลอง และการใช้โปรแกรมทางสถิติเพื่อการวิจัยและหลักการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ถูกต้อง ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการศึกษาวิจัยการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว

        นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว กล่าวในระหว่างเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ว่า การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของกองเมล็ดพันธุ์ข้าวถือเป็นภารกิจสำคัญ โดยมีเป้าหมายที่ไม่ใช่เพียงการผลิตเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของภาครัฐเท่านั้น แต่ครอบคลุมถึงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ของประเทศ โดยมีภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม เช่น ศูนย์ข้าวชุมชน สหกรณ์การเกษตร และผู้ประกอบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเอกชน เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงและมีเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเพียงพอกับความต้องการ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานจึงเป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นต้องมีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเรื่องต่างๆ เช่น สถานการณ์การผลิต สถานการณ์การตลาด สถานการณ์ภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยข้อมูลจากการดำเนินงานที่ผ่านมาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ปรับปรุงพัฒนาระบบงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์