กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2561/2562 รอบที่ 2

0001กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2561/2562 รอบที่ 2

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว
ปี 2561/2562 รอบที่ 2

 

โดยมีรายละเอียดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว
แยกเป็นรายจังหวัด รายอำเภอ และรายชนิดข้าว ดังนี้

0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

0009

0010

0011

0012

0013

0014

0015

0016

0017

0018

0019

0020

0021

0022

0023

0024