รองปลัด ก.เกษตรฯ ตรวจเยี่ยมกรมการข้าว พร้อมรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล แนะควรทำแผนงบประมาณบูรณาการให้มากกว่าพื้นฐาน

h 1001รองปลัด ก.เกษตรฯ ตรวจเยี่ยมกรมการข้าวพร้อมรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล แนะควรทำแผนงบประมาณบูรณาการให้มากกว่าพื้นฐาน

k 1001s 

k 1002 s

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรวงข้าว กรมการข้าว นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกรมการข้าว พร้อมรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล ในการนี้ได้รับฟังการบรรยายสรุปจากนายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว มีรายละเอียด ดังนี้

1.แนะนำกรมการข้าว

2.ผลการดำเนินงานสำคัญปี 2561 

3.แผนงานโครงการสำคัญ ปี 2562

4.คณะกรรมการและคณะทำงานที่ต้องกำกับดูแล

5.งานสำคัญที่กรมการข้าวขอรับการสนับสนุนและผลักดัน

นอกจากนี้ยังได้นำเสนอเป้าหมายการขับเคลื่อนงานเร่งด่วนปี 2562 เพื่อให้การทำงานบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

1.ยกระดับแผนงานโครงการภายใต้แผนเบิกจ่ายงบประมาณ

2.ยกระดับประสิทธิภาพการตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าว

3.ประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลข่าวสาร

4.จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข้าวและการให้บริการ

5.ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนาข้าว

6.ขับเคลื่อนงานโครงการแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

7.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้คำแนะนำเรื่องการจัดทำแผนงบประมาณให้เน้นที่ภารกิจบูรณาการ

(Agenda) ให้มากกว่า ภารกิจพื้นฐาน (Function) เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีความคล่องตัวมากขึ้นและสามารถสนองต่อนโยบายของรัฐบาลได้

                                                               กอบกาญจน์ เตชะฤทธิ์ : ข่าว สร้างสรรค์ ดีรื่น : ถ่ายภาพ

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน