กรมการข้าวติดตามความก้าวหน้าโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

177543กรมการข้าวติดตามความก้าวหน้าโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

 

กรมการข้าวติดตามความก้าวหน้าโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

pppppppp

         เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ต.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยนายไชยวัฒน์ วัฒนชัย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมการข้าว ได้ติดตามความก้าวหน้าและเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมด้านข้าว แปลงนาเพาะปลูกข้าวภายในโครงการ ฯ โดยมีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวและผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่ภาคใต้ให้การต้อนรับ

         กิจกรรมการเพาะปลูกข้าวในโครงการฯ ปีนี้ดำเนินการปลูกข้าวในพื้นที่ 30ไร่ ประกอบด้วย ข้าวสังข์หยดจำนวน 20 ไร่ และข้าวกข43 จำนวน 10 ไร่ เป็นการปลูกแบบนาหว่าน มีทหารเป็นผู้ดูแลและกรมการข้าวเป็นหน่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะปลูกและด้านวิชาการต่างๆ โดยผลผลิตที่ได้จะนำส่งเข้าโครงการฯ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อไป