อธิบดีกรมการข้าวลงพื้นที่ตรวจติดตามงานด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

153944อธิบดีกรมการข้าวลงพื้นที่ตรวจติดตามงานด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

 

อธิบดีกรมการข้าวลงพื้นที่ตรวจติดตามงาน
ด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว
ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

page01

page02

page03

                วันที่ 10 ธ.ค. 2559 เวลา 8.30 น. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วย นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น ผอ.กองวิจัยและพัฒนาข้าว นายวินัย ชมภูแก้ว ผอ.กองเมล็ดพันธุ์ข้าว นางจุลมณี ไพฑูรย์เจริญลาภ รักษาการ ผอ.สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เพื่อรับฟังสรุปผลการปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหาและข้อเสนอแนะ จากนายมงคล จันทรเพชร ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี และเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์  ทั้งนี้ อธิบดีกรมการข้าวได้มอบนโยบายที่มุ่งเน้นการวางแผนการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เป็นระบบและมีความชัดเจน โดยตั้งเป้าหมายเพื่อให้ชาวนาได้ใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการ

                จากนั้นในเวลา 13.00 น. อธิบดีกรมการข้าว และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวห้วยยางโทน และวิสาหกิจศูนย์ผลิตข้าวชุมชนตำบลห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นระดับประเทศ ปี 2557 และรางวัลชนะเลิศศูนย์ข้าวชุมชนระดับเขต (ภาคตะวันตก) ปี 2558 โดยมีนายสุวัฒน์ เออทอ ประธานศูนย์ฯ พร้อมสมาชิก ให้การต้อนรับ ศูนย์แห่งนี้ดำเนินการมากว่า 16 ปี ปัจจุบันมีสมาชิก 26 ราย พื้นที่ปลูกข้าวรวม 230 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์สุพรรณบุรี1 เหลืองปะทิว จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีแก่เกษตรกรในชุมชน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง ทั้งนี้อธิบดีกรมการข้าวได้แนะแนวทางการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 20 เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

                และในเวลา 15.00 น. อธิบดีกรมการข้าว และคณะ เดินทางต่อไปยังศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี เพื่อติดตามงานด้านการวิจัยและพัฒนาข้าว พร้อมรับฟังสรุปผลการปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหาและข้อเสนอแนะ จากนายบุญสุข ซุ่นเลี่ยง ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี และเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมา อาทิ โครงการปรับปรุงข้าวนาชลประทานและนาน้ำฝน โครงการเพิ่มผลผลิตโดยทดสอบโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โครงการนาแปลงใหญ่พื้นที่กาญจนบุรี 5 แห่ง ราชบุรี 3 แห่ง เป็นต้น สำหรับปัญหาอุปสรรค ต้องประสบภัยแล้งไม่สามารถปลูกข้าวได้ ทำให้กิจกรรมต่างๆที่กำหนดไว้ต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ และระบบน้ำในแปลงนา เนื่องจากพื้นที่เป็นแอ่งกะทะ ฤดูแล้งน้ำไม่พอ จำเป็นต้องขุดลอกสระน้ำภายในศูนย์ และ  ทำคันดินกั้นน้ำจากภายนอกเข้ามาในพื้นที่

 

วริศรา ทรัพย์เกษม : รายงาน

นิวัฒน์ วะปะนัง : ภาพ