กรมการข้าวร่วมแสดงความยินดีฉลองรางวัล “ข้าวหอมมะลิ เป็นข้าวดีเด่นของโลก”

Hกรมการข้าวร่วมแสดงความยินดีฉลองรางวัล “ข้าวหอมมะลิ เป็นข้าวดีเด่นของโลก”

 page

          วันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล โฆษกกรมการข้าว ได้รับมอบหมายจากนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว ร่วมเป็นเกียรติในงาน “THAI HOM MALI RICE : The best rice of the World” จัดโดยกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เพื่อเป็นการฉลองรางวัลข้าวหอมมะลิ ข้าวดีเด่นของโลก จากงานประชุมข้าวโลก “”World Rice Conference 2016” เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ความร่วมมือของ The Rice Trader องค์กรระหว่างประเทศที่เป็นผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารอุตสาหกรรมข้าวในเชิงลึกและวารสารตลาดข้าวนานาชาติ

          สำหรับการประกวดในปีนี้มีตัวอย่างข้าวส่งเข้าประกวดจาก 7 ประเทศ คณะกรรมการใช้เกณฑ์การพิจารณาจาก 4 ด้าน ได้แก่ กลิ่น รสชาติ ความเหนียวนุ่ม รูปลักษณะ และข้าวหอมมะลิไทยได้รับรางวัลนับเป็นการทวงแชมป์คืนมาเป็นครั้งที่ 4 เนื่องจากข้าวหอมมะลิไทยเคยได้รับรางวัลตั้งแต่ปี 2552-2553และ2557 ด้วยข้าวหอมมะลิเป็นข้าวที่มีเมล็ดเรียวยาว สีขาวสะอาดเหมือนดอกมะลิ เมื่อนำมาหุงต้มจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆ คล้ายใบเตย รสสัมผัสอ่อนนุ่ม อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และไม่ว่าจะนำพันธุ์ข้าวหอมมะลิของไทยไปปลูกที่ใดในโลกก็ไม่มีคุณภาพและความอร่อยเทียบเท่ากับที่ปลูกในประเทศไทย

          สำหรับภาพรวมการส่งออกข้าวของประเทศไทยในตลาดโลกเฉลี่ย 150,000 ล้านบาท ส่วนแบ่งตลาดโลกร้อยละ 20 แอฟริกา เอเซีย สหรัฐอเมริกา ยุโรป ชนิดข้าวที่มีการส่งออกมี 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มข้าวขาว ข้าวนึ่ง และข้าวหอมมะลิมีการส่งออกข้าวหอมมะลิเฉลี่ยปีละ 1.4 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 20ของจำนวนข้าวที่ส่งออกทั้งหมด สำหรับในปีนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม-ตุลาคม 2559 มียอดการส่งออกแล้ว 1.82 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวน 1.58 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 16เนื่องจากข้าวหอมมะลิในปัจจุบันมีราคาที่สามารถแข่งขันได้มากขึ้น ประกอบกับเป็นข้าวคุณภาพดีและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ประเทศส่งออกที่สำคัญ อาทิ สหรัฐ ฮ่องกง จีน สิงคโปร์ ไอเวอร์รี่โคส แคนนาดา

          อย่างไรก็ตาม การส่งออกข้าวของไทยมีการเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยที่สำคัญ คือ มีการผลิตข้าวเพิ่มขึ้นแต่การบริโภคเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ ทำให้มีการแข่งขันในตลาดโลกอย่างรุนแรง ประเทศผู้ผลิตข้าวจึงพยายามพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาพันธุ์ข้าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพ ให้ผลผลิตสูง ในขณะที่พฤติกรรมการบริโภคข้าวจะเปลี่ยนไปเน้นสินค้าข้าวเพื่อสุขภาพ แต่ก็ยังเป็นโอกาสดีของการยกระดับสินค้าข้าวให้เป็นข้าวคุณภาพแทนการผลิตที่เน้นปริมาณ รัฐบาลจึงมีแผนการผลิตข้าวครบวงจรโดยใช้การตลาดนำการผลิต ควบคู่กับการผลิตข้าวคุณภาพตามมาตรฐานการผลิตต่างๆ เช่น ระบบอินทรีย์ GI  GAP เป็นต้น เพื่อให้ตอบสนองความต้องการข้าวของตลาดในแต่ละกลุ่ม.

สุรินทร ดำดิน : ภาพ

ณภิญา มุสิกะรักษ์ : ข่าว