คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร (ด้านการผลิต) เห็นชอบกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2560/61 รอบที่ 2 จำนวน 11.36 ล้านไร่

h 26.10.61คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร (ด้านการผลิต) เห็นชอบกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2560/61 รอบที่ 2 จำนวน 11.36 ล้านไร่

 

คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิต
และการตลาดข้าวครบวงจร (ด้านการผลิต)
เห็นชอบกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2560/61
รอบที่ 2 จำนวน 11.36 ล้านไร่

m 26.10.61s

          

          วันที่ 26 ตุลาคม 2561 นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร (ด้านการผลิต) ครั้งที่ 3 / 2561 ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารกรมการข้าว เกษตรกลาง บางเขน กรุงเทพ โดยมี นายกฤษณพงศ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าวรักษาการแทนอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการข้าว เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

          นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร (ด้านการผลิต) ณ กรมการข้าว ว่า ที่ประชุมเห็นชอบพื้นที่เป้าหมายการปลูกข้าว ปี 2561/62 รอบที่ 2 จำนวน 11.36 ล้านไร่ ผลผลิต 7.567 ล้านตันข้าวเปลือก แยกเป็นรายชนิดข้าว รายจังหวัด และรายอำเภอ แบ่งเป็นในเขตชลประทาน 8.03 ล้านไร่ และนอกชลประทาน 3.33 ล้านไร่ เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ได้มีการปรับอุปสงค์จากเดิม 30.524 เป็น 34.034 ล้านต้นข้าวเปลือก ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงปรับเป้าหมายการผลิตข้าวจากเดิม 33.422 เป็น 34.993 ล้านตันข้าวเปลือก เพื่อให้การผลิตข้าวสมดุลกับความต้องการทางการตลาด ต้องปลูกข้าวรอบที่ 2 จำนวน 13.99 ล้านไร่ ผลผลิต 9.26 ล้านตันข้าวเปลือก แต่มีโครงการปรับลดพื้นที่การปลูกข้าว ปี 2561/62 รอบที่ 2 จำนวน 3 โครงการ พื้นที่ 2.244 ล้านไร่ (โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย เป้าหมาย 0.2 ล้านไร่ โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับการปลูกพืชอาหารสัตว์ เป้าหมาย 0.044 ล้านไร่ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา เป้าหมาย 2 ล้านไร่)

          สำหรับการวางแผนการผลิตข้าว ปี 2561/62 รวมทั้ง 2 รอบ พื้นที่ 70.59 ล้านไร่ ผลผลิต 32.97 ล้านตันข้าวเปลือก จะทำให้ได้ปริมาณผลผลิตข้าวต่ำกว่าความต้องการตลาด (34.03 ล้านตันข้าวเปลือก) จำนวน 1.06 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งถือเป็นการวางแผนการผลิตข้าวที่เหมาะสมแล้ว เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่ต้องการควบคุมปริมาณผลผลิตข้าวไม่ให้มากจนเกินไป ซึ่งอาจจะส่งผลต่อราคาข้าวเปลือกได้ แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีนโยบายให้มีการส่งเสริมสนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้เกษตรกรมีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อไร่ โดยเฉพาะการใช้ปุ๋ยตามผลการวิเคราะห์ดิน (ปุ๋ยสั่งตัด) ซึ่งจะทำให้ปริมาณผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับปริมาณความต้องการตลาด

         นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบผลการติดตามและประเมินผลโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้เหมาะสม ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 (ด้านการผลิต) ในช่วงระหว่างการดำเนินงานโครงการ และช่วงสิ้นสุดการดำเนินงานโครงการ โดยลงพื้นที่สำรวจข้อมูลช่วงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา สามารถสรุปผลการติดตามประเมินผลภาพรวม ดำเนินการลดพื้นที่นาปรังได้ (ผ่านการรับรองสิทธิ์ของคณะกรรมการ) 473,797.25 ไร่ หรือร้อยละ 37.90 ของเป้าหมาย สูงกว่าปี 2559/60 ที่ดำเนินการได้ 369,726 ไร่ อยู่ 104,071.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 28.14 ซึ่งจากการดำเนินโครงการดังกล่าว มีเกษตรกรเข้าร่วม 58,505 ราย เกิดผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น ผลตอบแทนจากการปลูกพืชหลากหลายที่สูงกว่าการปลูกข้าวนาปรังในบางชนิดพืช การให้ความรู้การผลิตพืชชนิดใหม่แก่เกษตรกร การตอบสนองแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร โดยลดพื้นที่นาปรัง 473,797.25 ไร่ ลดปริมาณข้าวเปลือก 305,047.51 ตัน เกษตรกรพึงพอใจต่อโครงการในด้านกระบวนการดำเนินงานและความเข้าใจเงื่อนไขต่าง ๆ ของโครงการในระดับมากที่สุด ค่าคะแนนเฉลี่ย 8.93 เป็นต้น

 

ข่าว : ประชาสัมพันธ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายสร้างสรรค์  ดีรื่น กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน