กรมการข้าว แจงข้าวหอมมะลิไทย ยังไม่แพ้ใครในโลก

Hกรมการข้าว แจงข้าวหอมมะลิไทย ยังไม่แพ้ใครในโลก

 

 

 

กรมการข้าว แจงข้าวหอมมะลิไทย ยังไม่แพ้ใครในโลก

 

 

นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมกรมการข้าวรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว ชี้แจงในกรณีที่ข้าวมาลีอังกอร์ของเวียดนามได้แชมป์ข้าวคุณภาพดีที่สุดในโลกและข้าวหอมมะลิของไทยตกอยู่ในลำดับที่ 3 ของโลก นั้น กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเรียนข้อเท็จจริงว่า ข้าวมาลีอังกอร์ได้รับรางวัลข้าวดีที่สุดในโลก ประจำปี 2561 มิใช่ข้าวคุณภาพดีที่สุดในโลก เป็นข้าวของประเทศกัมพูชา มิใช่ข้าวของประเทศเวียดนาม ส่วนข้าวหอมมะลิของไทยอยู่ในลำดับที่ 2 มิใช่ลำดับที่ 3 ตามข้อวิจารณ์ ซึ่งการประกวดข้าวดังกล่าวเป็นการจัดในส่วนของกลุ่มธุรกิจค้าข้าวเท่านั้น ซึ่งจากการประกวดมาแล้วทั้งหมด 10 ครั้ง ปรากฏว่าข้าวหอมมะลิไทยชนะเลิศการประกวดถึง 5 ครั้ง ในขณะที่ประเทศกัมพูชาชนะเลิศการประกวดเพียง 4 ครั้ง และเมื่อดูสถิติการส่งออกข้าวหอมในปี 2560 แล้ว ประเทศกัมพูชาส่งออกข้าวหอมได้เพียง 394,027 ตันข้าวสาร ขณะที่ประเทศไทยส่งออกข้าวหอมได้มากถึง 2.30 ล้านตันข้าวสาร แสดงว่าถึงแม้กัมพูชาจะได้รับรางวัลชนะเลิศข้าวถึง 4 ครั้ง แต่การส่งออกข้าวหอมของกัมพูชายังมีน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับการส่งออกข้าวหอมมะลิของไทย โดยเฉพาะสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าในปัจจุบันข้าวหอมมะลิไทยมีคุณภาพดีและส่งออกได้มากที่สุดของโลก แต่กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็ไม่นิ่งนอนใจ ได้ดำเนินการ ทั้งด้านการพัฒนาการผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิ เพื่อให้ประเทศไทยยังคงเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิชั้นเลิศที่ดีที่สุดของโลก ดังนี้ 1) เร่งรัดการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวหอม รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว การอบลดความชื้น และการเก็บรักษา เพื่อยกระดับคุณภาพและความหอมตามเอกลักษณ์ข้าวหอมมะลิไทย 2) ผลักดันในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรนาแปลงใหญ่ผลิตข้าวหอมมะลิชั้นเลิศ รวมทั้งให้มีการผลิตข้าวหอมมะลิที่ได้การรับรองมาตรฐาน GAP ที่มีคุณภาพและความหอมด้วย ส่งเสริมระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค 3) สนับสนุนเครื่องอบลดความชื้น การสร้างยุ้งฉางให้แก่สถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เพื่อรักษาคุณภาพความหอมและทยอยผลผลิตออกสู่ตลาด 4) ประชาสัมพันธ์เชิงรุกสร้างการรับรู้คุณค่า คุณภาพ และเอกลักษณ์ของข้าวหอมมะลิไทยทั้งภายในและต่างประเทศให้แพร่หลายมากขึ้น เพื่อกระตุ้นการบริโภคและการส่งออกข้าวหอมมะลิของประเทศไทยให้มากขึ้น 5) บูรณาการผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการวิจัยและการส่งเสริมข้าวหอมมะลิไทยอย่างเต็มที่

นายกฤษณพงศ์ กล่าวต่อไปว่า นโยบายการลดพื้นที่ทำนา ลดการปลูกข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร โดยมีการวางแผนการคิดและการดำเนินงานอย่างรอบคอบแล้วซึ่งการปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกข้าวไปปลูกพืชอื่น ได้พิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ปลูก ดิน จากแผนที่ Agri-map ความพร้อมการให้น้ำทางการเกษตรของกรมชลประทาน การถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้ให้เกษตรกรและมีการติดตามให้คำแนะนำการเชื่อมโยงตลาดและการประกันภัย เพื่อลดความเสี่ยงจากการเพาะปลูกซึ่งการปลูกพืชอื่นให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากว่าข้าว เช่น การเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นไร่ละไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท รวมทั้งเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีคุณภาพไม่น้อยกว่า 2,000,000 ตัน ทำให้ไทยสามารถลดการนำเข้าข้าวสาลีและวัตถุดิบอาหารสัตว์อื่น เพื่อประหยัดเงินตรา

สำหรับการพัฒนาคุณภาพข้าวของประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ส่งเสริมการพัฒนาข้าวอย่างต่อเนื่อง การผลิตข้าว GAP ในนาแปลงใหญ่ ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ รวมทั้งควบคุมปริมาณการผลิตข้าวให้สมดุลกับความต้องการและมีการชะลอผลผลิตข้าวออกสู่ตลาด เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าว