กรมการข้าวจัดโครงสร้างใหม่ เตรียมรองรับปฏิรูปข้าวอย่างเต็มรูปแบบ

Hกรมการข้าวจัดโครงสร้างใหม่ เตรียมรองรับปฏิรูปข้าวอย่างเต็มรูปแบบ

P

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นประธานในการประชุมการปรับปรุงโครงสร้างกรมการข้าว ณ ห้องประชุมรับรองส่วนภูมิภาคกรมการข้าว

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์กรด้านโครงสร้าง กระบวนการทำงานรวมถึงด้านบุคลากรสามารถดำเนินไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้มีการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารกรมการข้าว ในการจัดทำโครงสร้างขึ้นใหม่ หน่วยงาน ภายในกรมการข้าว เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน

 

ทิวากร ยวงแก้ว : ภาพ

ศูนย์ปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ : เรียบเรียง