กรมการข้าวประชุมร่วมมือวิจัยข้าวแห่งเอเชีย โชว์ 12 ผลงานบนเวทีวิชาการข้าวนานาชาติที่สิงคโปร์

S 16695308กรมการข้าวประชุมร่วมมือวิจัยข้าวแห่งเอเชีย โชว์ 12 ผลงานบนเวทีวิชาการข้าวนานาชาติที่สิงคโปร์

P 

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมมารินา เบย์ แซนด์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุลรองอธิบดีกรมการข้าว รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมประจำปีคณะมนตรีความร่วมมือในการวิจัยข้าวแห่งเอเชีย ครั้งที่ 22 (22nd Annual Meeting of the Council for Partnership on Rice Research in Asia, CORRA) และนำคณะนักวิจัยกรมการข้าวเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการข้าวนานาชาติครั้งที่ 5 (5th International Rice Congress, IRC 2018) ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2561

การประชุมประจำปีคณะมนตรีความร่วมมือในการวิจัยข้าวแห่งเอเชีย ครั้งที่ 22 มีความก้าวหน้าในการจัดทำร่างเอกสารความร่วมมือ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ 1) แนวคิดริเริ่มงานวิจัยด้านพันธุกรรมข้าวและการปรับปรุงพันธุ์ข้าวของอาเซียน (ASEAN Rice Genetics and Breeding Platform) เรื่อง การใช้พันธุกรรมข้าวเพื่อเตรียมรับมือต่อสภาพภูมิอากาศ และการเพิ่มมูลค้าข้าวในภูมิภาคอาเซียน (Rice Genetic Solutions for Climate Resilience and Value Addition in ASEAN) ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือระดับอนุภาคอาเซียนที่สนับสนุนให้ประเทศอาเซียน + 3 (สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และญี่ปุ่น) มีส่วนร่วมในการบูรณาการงานวิจัยระหว่างประเทศ แลกเปลี่ยนเชื้อพันธุกรรมข้าวคุณภาพสูง แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์และพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ได้ผลผลิตสูงเพียงพอต่อความต้องการ ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม มีความปลอดภัย ซึ่งเป็นการเพิ่มความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการในภูมิภาค รวมไปถึงส่งเสริมการสร้างเครือข่ายนักวิจัยและพัฒนาบุคลากรในภูมิภาค เพื่อเสริมขีดความสามารถของประเทศสมาชิกให้ก้าวหน้าและเติบโตไปด้วยกัน และ 2) แนวคิดริเริ่มความร่วมมือเอเชียใต้ระดับอนุภูมิภาค (South Asian Association for Regional Cooperation) ด้านการเกษตร การพัฒนาชนบท และความมั่นคงทางอาหาร

งานประชุมวิชาการข้าวนานาชาติครั้งที่ 5 เป็นการประชุมสัมมนาด้านข้าวที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยดึงดูดนักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญด้านข้าวกว่า 2,000 ราย จากกว่า 80 ประเทศทั่วโลก การประชุมจะครอบคลุมเนื้อหางานวิจัยด้านข้าวในทุกสาขา เปิดโอกาสให้นักวิจัยได้แลกเปลี่ยนความรู้ วิทยาการ เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการผลิตข้าว และสร้างเครือข่ายนักวิจัยทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับโลก โดยในงานประชุมวิชาการข้าวนานาชาติครั้งนี้ กรมการข้าวมีนักวิจัยเข้าร่วมจำนวน 19 ราย เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย จำนวน 4 เรื่อง และภาคแผ่นภาพ จำนวน 8 เรื่อง โดยนักวิจัยบางส่วนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานประชุมฯ จากหน่วยงานเครือข่ายที่มีงานวิจัยร่วมกับกรมการข้าว คือ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด (Bayer Thai Co., Ltd.) และสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ (IRRI).

รัฐธิภา ธนารักษ์ : ภาพ/ข่าว

ศูนย์ปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ : เรียบเรียง