กรมการข้าวเคาะพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2561/62 รอบ2 เตรียมยกร่างประกาศนำเสนอ รมว.

Hกรมการข้าวเคาะพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2561/62 รอบ2 เตรียมยกร่างประกาศนำเสนอ รมว.

p 

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมรวงข้าว กรมการข้าว นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวและปรับลดพื้นที่ไม่เหมาะสม ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งเป็น 1 ใน 5 คณะทำงานภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร (ด้านการผลิต) ที่มีนายนายลักษณ์ วจนานวัธ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน

การประชุมในครั้งนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประกอบด้วย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ กรมการข้าว กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมชลประทาน เพื่อกำหนดเป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปีการผลิต 2561/2562 รอบที่ 2 ให้สอดคล้องกับที่กระทรวงพาณิชย์ได้ขอปรับอุปสงค์ล่าสุดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 จากเดิม 30.524 ล้านตันข้าวเปลือก เป็น 34.034 ล้านตันข้าวเปลือก เนื่องจากมีการปรับการส่งออกเพิ่มขึ้นจากเดิม 14.691 ล้านตันข้าวเปลือก เป็น 16.923 ล้านตันข้าวเปลือก และการบริโภคเพิ่มขึ้น จากเดิม 12.045 ล้านตันข้าวเปลือก เป็น 13.322 ล้านตันข้าวเปลือก คณะทำงานกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวและปรับลดพื้นที่ไม่เหมาะสมจึงต้องพิจารณาการปรับเพิ่มและปรับลดในข้าวชนิดต่างๆ เป็นรายอำเภอและจังหวัด ก่อนจะเตรียมยกร่างประกาศนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป

ด้านการปรับลดพื้นที่ปลูกข้าวรอบที่ 2 จำนวน 2.244 ล้านไร่ ดำเนินการภายใต้ 3 โครงการ เพื่อให้เกษตรกปลูกระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561-เมษายน 2561 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2562 และโครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์

          สำหรับความก้าวหน้าการเพาะปลูกข้าว ปี 2561/2562 นั้น ภายหลังจากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศพื้นที่ส่งเสริมการปลูกข้าว รอบที่1 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 จำนวน 58.21 ล้านไร่ และประมาณการผลผลิต 25.33 ล้านตันข้าวเปลือก คาดการณ์ล่าสุดจะมีเกษตรกรปลูกข้าวทั้งสิ้น 59.23 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 101.75 ของเป้าหมาย โดยปลูกข้าวแล้ว 58.49 ล้านไร่ และมีการเก็บเกี่ยวแล้วในพื้นที่ 8.68 ล้านไร่

และตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ยังมีนโยบายให้มีการติดตามสำรวจพื้นที่เพาะปลูกข้าวและการคาดการณ์ผลผลิตข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2561/2562 จำนวน 2 ครั้ง ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร โดยครั้งแรกได้ลงพื้นที่แล้วระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 ในพื้นที่ 16 จังหวัด โดยให้แต่ละจังหวัดเลือกอำเภอที่เป็นแหล่งผลิตข้าวสำคัญ จำนวน 2 อำเภอ และมีความหลากหลายของกลุ่มพันธุ์ข้าวเป็นตัวอย่างในการสำรวจอำเภอละ 3 หมู่บ้าน และใช้วิธีการสัมภาษณ์เกษตรกรตัวอย่างอย่างน้อยหมู่บ้านละ 20 ราย เพื่อพยากรณ์เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตข้าวนาปีทั้งประเทศโดยแยกเป็นรายชนิดข้าว ในการประชุมครั้งนี้มีมติเห็นชอบกำหนดให้มีการติดตามสำรวจพื้นที่ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 ใน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี พิษณุโลก นครสวรรค์ ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ และสุรินทร์.

สุรศักดิ์ มิ่งภูษา : ภาพ

ณภิญา มุสิกะรักษ์ : ข่าว