กรมการข้าวระดมความคิดเห็นจัดโครงสร้างใหม่ รองรับยุทธศาสตร์ชาติ

Hกรมการข้าวระดมความคิดเห็นจัดโครงสร้างใหม่ รองรับยุทธศาสตร์ชาติ

p

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว  รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในการประชุมวิดิโอทางไกลผ่าน ระบบ Gin Conference คณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกรมการข้าว ณ ห้องประชุม รวงข้าว กรมการข้าว

   สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์กรด้านโครงสร้าง กระบวนการทำงานรวมถึงด้านบุคลากรสามารถดำเนินไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้มีการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารกรมการข้าว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว และผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ในการจัดทำโครงสร้างขึ้นใหม่ หน่วยงาน ภายในกรมการข้าว เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน