กรมการข้าวร่วมแสดงความยินดีกับกรมบัญชีกลาง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 128 ปี

H 5.10.61กรมการข้าวร่วมแสดงความยินดีกับกรมบัญชีกลาง  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 128 ปี

กรมการข้าวร่วมแสดงความยินดีกับกรมบัญชีกลาง

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 128 ปี

m 5.10.61s

          เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 นายกฤษณพงศ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล  รองอธิบดี
กรมการข้าว รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว
เป็นผู้แทนกรมการข้าว
นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการข้าว ร่วมแสดงความยินดีกับกรมบัญชีกลาง เนื่องใน
โอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง  ครบรอบ 128 ปี   “ซื่อสัตย์   โปร่งใส
บริการด้วยใจ
รักษาวินัยการคลัง รวมพลังพันธมิตร มีหลักคิดพัฒนา”ณ ห้อง
ประชุม ชั้น 7 อาคารใหม่กรมบัญชีกลาง เขตพญาไท กรุงเทพฯ

          โดยมี นางสาวสุทธิรัตน์   รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง  เป็นประธาน
ในพิธีรับมอบเงิน เพื่อร่วมบริจาคเงิน  ให้กับองค์กรสาธารณกุศล   และมูลนิธิต่าง ๆ
เนื่องในโอกาสครบรอบ 128 ปี กรมบัญชีกลาง

            กรมบัญชีกลาง   มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน
โดยมีหน่วยงานภาครัฐดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามภารกิจ ของแต่ละหน่วยงาน
ให้เป็นไปโดยถูกต้อง มีวินัย คุ้มค่า โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยการวางกรอบหลักเกณฑ์กลางให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติการให้บริการคำแนะนำปรึกษาด้านการเงิน การคลัง  การบัญชี  การตรวจสอบภายใน  การบริหารเงินนอกงบประมาณ  และการพัสดุ
ภาครัฐ   การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารเงินคงคลัง  ให้มีใช้จ่ายอย่างเพียงพอ    และ
การเสนอข้อมูลในเชิงนโยบายการคลังแก่ฝ่ายบริหารโดยประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางการคลัง    รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการประเมิน
ผลการคลังภาครัฐ
   การกำกับดูแลนโยบายและมาตราฐานค่าตอบแทนสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐ
ให้ยั่งยืนสืบไป

นายสร้างสรรค์ ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน