กวข. จัดงานวันถ่ายทอดเทคโลยีกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง เรื่อง “ การผลิตข้าวแบบครบวงจร ”

Hกวข. จัดงานวันถ่ายทอดเทคโลยีกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง เรื่อง การผลิตข้าวแบบครบวงจร

 pagepage1

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิด งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง “ การผลิตข้าวแบบครบวงจร ” ณ แปลงนาเกษตรกร เขตคลองสามวา กรุงเทพ ฯ

อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่าการจัดงานวันถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การผลิตข้าวแบบครบวงจร  เป็นแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของการประกอบอาชีพการทา และยกระดับข้าวด้วยการแปรสภาพเป็นข้าวสารคุณภาพดีตามความต้องการของผู้บริโภค อันจะก่อให้เกิดผลกำไรที่สูงขึ้น และยังช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรและครอบครัวได้ตามความเหมาะสมและพอเพียง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรให้มีทางเลือกในการผลิตข้าวและเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

การจัดงานในครั้งนี้มีเกษตรกรจากชุมชน ลำต้อยติ่ง ขุมทอง คลองสามวาตะวันตก กระทุ่มลาย คลองสิบสอง โคกแฝก และกลุ่มเกษตรกรจากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพด้านข้าว ( ศพก ) จาก ศพก. บ้านใหม่ ขุนศรี บางรัด และคลองข่อย เข้าร่วมกิจกรมโดยภายในงานมีการการจัดนิทรรศการและกิจกรรม ประกอบด้วย

     1. ขั้นตอนการผลิตข้าวแบบครบวงจร ของกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนคลองสามวา

     2. การผลิตข้าวครบวงจรจากกลุ่มเกษตรกร จ.นนทบุรี

     3. อธิบดีกรมการข้าวตอบข้อซักถามปัญหาจากเกษตรกรภายในงาน

     4. ดูแปลงการผลิตเมล็ดพันธุ์

     5. ตลาดชาวบ้านที่นำพืชผัก และข้าวที่ผลิตในชุมชนมาวางจำหน่าย

                                                                                                                                    วชิรวิทย์ บุญสุข : ข่าว

                                                                                                                                    สุรินทร ดำดิน : ภาพ