รองปลัดฯกษ.”ตรวจเยี่ยมกรมการข้าว ย้ำการทำงานด้านข้าวต้องเป็นเชิงรุก ข้อมูลทุกด้านต้องพร้อม ชัดเจนและรวดเร็ว

IMG 9078รองปลัดฯกษ.ตรวจเยี่ยมกรมการข้าวย้ำการทำงานด้านข้าวต้องเป็นเชิงรุก ข้อมูลทุกด้านต้องพร้อม ชัดเจนและรวดเร็ว

pachom 1

pachom 2

                  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 น.  ณ ห้องประชุมรวงข้าว  กรมการข้าว  นายธนิตย์

เอนกวิทย์  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พร้อมด้วยนายสุรจิตต์  อินทรชิต หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เดินทางตรวจเยี่ยมกรมการข้าว  โดยมีนายอนันต์  สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว และคณะผู้บริหารกรมการข้าวให้การต้อนรับ การตรวจเยี่ยมครั้งนี้เพื่อทำความรู้จักกับผู้บริหารระดับสูงของกรมการข้าวและรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแผนปฏิบัติงานของกรมการข้าว พร้อมรับทราบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้ได้ชมนิทรรศการด้านข้าวของกรมการข้าว อาทิ ด้านพันธุ์ข้าว ด้านเมล็ดพันธุ์ข้าว ด้านส่งเสริมการผลิตข้าว  ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว และด้านมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว

 นายธนิตย์  เอนกวิทย์  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กรมการข้าวเป็นหนึ่งในกลุ่ม Cluster ที่รับผิดชอบดูแล  โดยเรื่องข้าวค่อนข้างจะมีปัญหาด้านข้อมูล โดยเฉพาะขาดความรวดเร็ว ชัดเจน ทั้งเรื่องพื้นที่  ราคา  ดังนั้นแนวทางการทำงานต่อไปจะต้องเป็นการขับเคลื่อนแบบเชิงรุกไม่ใช่เชิงตั้งรับ  ข้อมูลทุกด้านต้องพร้อม  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานข้าว ว่าให้ใช้แผนที่ Agri Map ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลการปลูกข้าว  การขับเคลื่อนการวางแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรกรมการข้าวต้องประกาศพื้นที่ส่งเสริมการปลูกข้าวนาปีรอบที่ 1  ภายในเดือนกุมภาพันธ์  และรอบที่ 2 ภายในเดือนตุลาคม เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์  และเรื่องนโยบายอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าวต้องพร้อมในเรื่องข้าวอินทรีย์ควรมีแผนงานและยุทธศาสตร์ชัดเจน

                                                                                                                                               อรทัย เตชะฤทธิ์ : ข่าว

                                                                                                                                               วชิรวิทย์ บุญสุข : ภาพ