กรมการข้าว เตรียมพร้อมเร่งสรุป เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานอย่างมีเอกภาพเพื่อการวิจัยพัฒนา-ส่งเสริมการผลิตข้าว ของประเทศไทย

13.09.61กรมการข้าว เตรียมพร้อมเร่งสรุป เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานอย่างมีเอกภาพเพื่อการวิจัยพัฒนา-ส่งเสริมการผลิตข้าว  ของประเทศไทย

กรมการข้าว เตรียมพร้อมเร่งสรุป เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานอย่างมีเอกภาพเพื่อการวิจัยพัฒนา-ส่งเสริมการผลิตข้าว
ของประเทศไทย

collage

page01

 

          วันที่ 13 กันยายน 2561 นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา “ทิศทางการวิจัยพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าวของกรมการข้าว” ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่

          นายกฤษณพงศ์ กล่าวว่าการวิจัยและพัฒนาข้าวในอนาคตต้องตอบโจทย์ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ทั้งผู้ผลิต ผู้สีแปรสภาพ ผู้ประกอบการและผู้บริโภค คือต้องตอบสนองตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้การผลิตข้าวมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เสถียรภาพสูง และมีความยั่งยืน การวิจัยและพัฒนาข้าวต้องคำนึงถึง 3 ส่วนด้วยกัน คือ การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมในสังคม และการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเมื่อผสานปัจจัยทั้ง 3 ส่วนเข้าด้วยกันจะก่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ในที่สุด ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ภายใต้ Thailand 4.0

          เพื่อให้บุคลากรของกรมการข้าวได้ทำงานให้บรรลุผลสำเร็จและรับทราบทิศทางการวิจัยพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าวของกรมการข้าว และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมการข้าวจึงจัดให้มีการสัมมนา “ทิศทางการวิจัยพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าวของกรมการข้าว” ผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารกรมการข้าว ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการข้าว จำนวนทั้งสิ้น 360 คน ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2561 ถึง 14 กันยายน 2561 ซึ่งประเด็นสำคัญในการสัมมนาครั้งนี้ ได้แก่ การอภิปราย เรื่อง “สรุปผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ ปี 2561 และแผนงานโครงการ งบประมาณ 2562” โดยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่อง “แผนบูรณาการงานวิจัยของกรมการข้าว และการจัดการเพื่อรักษาคุณภาพและความหอมของข้าวหอมมะลิในห่วงโซ่การผลิต” โดยผู้อำนวยการสำนักผู้เชียวชาญ การบรรยายเรื่อง “แนวคิดการพัฒนากรมการข้าว ก้าวสู่ระบบราชการ 4.0” โดยรองอธิบดีกรมการข้าว การเสวนาเรื่อง “การบริหารจัดการและการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของประเทศไทย” โดยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานองค์กรสัมพันธ์ และบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน บริษัท น้ำตามมิตรผล จำกัด การเสวนาเรื่อง “ฝากไว้จากใจ : เพื่อฅนข้าวและชาวนาไทย” โดยรองอธิบดีกรมการข้าว ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมข้าว การบรรยายเรื่อง “ทิศทางการวิจัยพัฒนา และส่งเสริมการผลิตข้าวของกรมการข้าว” โดยอธิบดีกรมการข้าว และการเสวนาผู้บริหารพบปะฅนข้าว ในหัวข้อ “ร่วมคิด ร่วมแก้ไขงานวิจัย พัฒนา และส่งเสริมการผลิตข้าวของกรมการข้าว”

 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ : ภาพ/ข่าว