เร่งรัดการดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืนกรมการข้าว

IMG 5566Hเร่งรัดการดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืนกรมการข้าว

 

เร่งรัดการดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืนกรมการข้าว

page

 

         นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว ประธานคณะกรรมการพัฒนาการให้บริการของกรมการข้าว และประธานคณะอำนวยการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนาและการแปรรูปแก่เกษตรกรภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ได้เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบ GIN Conference เรื่องการใช้งานเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) เพื่อสาธิต/แนะนะการใช้งานให้กับหน่วยงานของกรมการข้าวในภูมิภาค และการประชุมคณะอำนวยการขับเคลื่อนฯ และคณะทำงาน ทั้ง 4 คณะ (ประธานคณะทำงานฯ และเลขานุการคณะทำงานฯ) ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนเพื่อรับทราบข้อมูลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขการดำเนินโครงการ

         ทั้งนี้ผลการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนาและการแปรรูปแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการข้าว ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2561 มีเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว หลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี และหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์รวมจำนวน 8,170 ราย จากเป้าหมายทั้งสิ้น 10,605 ราย เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 8,818 ล้านบาท โดยตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงานโครงการพบว่ายังมีจำนวนเกษตรกรไม่ได้ตามเป้าหมายประมาณ 650 ราย ดังนั้นในระยะเวลาที่เหลือประมาณ 1 เดือนก่อนสิ้นสุดโครงการกรมการข้าวจึงเร่งรัดปรับแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโดยขยายการฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อให้การดำเนินโครงการสำเร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมายที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดไว้ ทั้งนี้ได้กำหนดเสนอโครงการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม 2561 เพื่อนำเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป

 

นายทิวากร ยวงแก้ว : ถ่ายภาพ

นางกอบกาญจน์ เตชะฤทธิ์ : รายงาน