กรมการข้าวขานรับ ติวเข้มจัดกิจกรรม สร้างความเข้มแข็ง ตื่นตัว...ออกกำลังกาย เพิ่มสมรรถนะ พร้อมเป็นกำลังสำคัญของชาติ

h 001กรมการข้าวขานรับ ติวเข้มจัดกิจกรรม สร้างความเข้มแข็ง ตื่นตัว...ออกกำลังกาย เพิ่มสมรรถนะ พร้อมเป็นกำลังสำคัญของชาติ

 

 

กรมการข้าว ขานรับ ติวเข้มจัดกิจกรรม สร้างความเข้มแข็ง

ตื่นตัว...ออกกำลังกาย เพิ่มสมรรถนะพร้อมเป็นกำลังสำคัญของชาติ

m 001 s 

            เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 น.นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อสร้างเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการข้าวมีสุขภาพพลานามัยที่ดี ณ ห้องพงษ์ศรีหดุลชัย ชั้น 1 อาคารสำนักงานกรมการข้าว

โดยมีนางทัศนีย์วรรณ สุริยงหาญพงศ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดี พร้อมสร้างความสามัคคี โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมการออกกำลังกายในสถานที่ทำงาน ก่อให้เกิดความเข้มแข็ง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการข้าว

ด้วยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรี       เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 กำหนดให้ทุกภาคส่วนราชการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการมีสุขภาพพลานามัยที่ดี โดยให้จัดกิจกรรมการออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันพุธ  ในเวลา 15.30 – 16.30 น. และถือเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนทั่วประเทศตลอดจนภาคเอกชน  ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน โดยสามารถบริหารเวลาและสถานที่ได้อย่างเหมาะสม (เป็นหมู่คณะ)

สุรชัย  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน  

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน