อธิบดีกรมการข้าวเยี่ยมชาวกรุงเก่า ปลื้ม “นาแปลงใหญ่” ช่วยชาวนาอยู่ได้แม้ข้าวราคาตก

s 25.11.59อธิบดีกรมการข้าวเยี่ยมชาวกรุงเก่า ปลื้ม “นาแปลงใหญ่” ช่วยชาวนาอยู่ได้แม้ข้าวราคาตก

 

อธิบดีกรมการข้าวเยี่ยมชาวกรุงเก่า ปลื้ม “นาแปลงใหญ่”
ช่วยชาวนาอยู่ได้แม้ข้าวราคาตก

s 25.11.59 1

s 25.11.59 2

    วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ตำบลบ้านบางม้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวและคณะ เดินทางพบปะเกษตรกรชาวนาในโครงการนาแปลงใหญ่ใน จ.พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย อ.บางปะหัน เสนา มหาราช บางปะอิน ลาดบัวหลวง และบางไทร เพื่อรับฟังสถานการณ์ปลูกข้าวของชาวนาในฤดูนี้ ซึ่งอยู่ระหว่างรอเก็บเกี่ยว ภายใต้การดูแลพื้นที่โดยศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ชาวนาได้รับประโยชน์ในด้านการลดต้นทุน เนื่องจากเดิมชาวนามักใช้ปัจจัยการผลิตที่เกินความจำเป็นเพื่อป้องกันความเสียหาย ทั้งเมล็ดพันธุ์ ยาฆ่าแมลงและปุ๋ย

    นายสนธยา ตรีสุทธิผล ตัวแทนสมาชิกนาแปลงใหญ่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่า หลังการเข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ของกรมการข้าวตั้งแต่ปี 2558 ทำให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปลูกข้าวด้วยวิธีหว่านมาใช้เครื่องโรยข้าวงอก ทำให้ประหยัดต้นทุนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปลูกข้าวได้เยอะขึ้นในเวลาเท่ากัน ข้าวแตกกอเจริญเติบโตได้ดี ต้นข้าวไม่ล้ม และหันมาใช้ปุ๋ยสั่งตัดแทนการใช้ปุ๋ยทั่วไป ทำให้ได้ให้ผลผลิตดีขึ้น ใช้ปุ๋ยลดลง ในขณะที่ชาวนาบางส่วนในโครงการนี้มีการลดการใช้สารเคมี ทำปุ๋ยใช้เองประหยัดทั้งเงิน แรงงาน และมีสุขภาพที่ดีขึ้น แม้ว่าในฤดูกาลนี้หากเก็บเกี่ยวข้าวแล้วจะประสบปัญหาราคารับซื้อข้าวตกต่ำ แต่โชคดีที่ภาครัฐโดยเฉพาะกรมการข้าวยังเข้ามาส่งเสริมการปลูกข้าว และชาวนามีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติตามคำแนะนำ ทำให้ชาวนาไม่น่าจะได้รับผลกระทบมากนั้น เพราะมีการลดต้นทุนการผลิตลงตั้งแต่เริ่มต้น

    ต่อมา อธิบดีกรมการข้าวเดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายอาทิตย์ กุคำอู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา นำเสนอภารกิจ หน้าที่ และผลการปฎิบัติงานของศูนย์ฯ ที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง แหล่งปลูกข้าวสำคัญของภาคกลาง ชาวนาสามารถปลูกข้าวได้ตลอดทั้งปี จึงมักประสบปัญหาโรคและแมลงระบาด

    อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาพภูมิประเทศของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีแม่น้ำ 3 สายหลักมาบรรจบกัน ในปีที่น้ำอุดมสมบูรณ์นาข้าวจึงมักประสบปัญหาน้ำท่วม ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยาจึงร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวปราจีนซึ่งเป็นแม่ข่าย เพื่อปรับปรุงวิจัยพันธุ์ข้าวขึ้นน้ำและข้าวน้ำลึกอย่างต่อเนื่องให้ชาวนามีพันธุ์ข้าวเพาะปลูกเหมาะสมกับพื้นที่และสภาพปัญหามากยิ่งขึ้น

     สำหรับทิศทางการวิจัยในอนาคตนั้น อธิบดีกรมการข้าวได้เน้นย้ำให้พัฒนาฐานข้อมูลพื้นฐานของการปลูกข้าวในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งจำนวนชาวนา พื้นที่ปลูกข้าว และชนิดพันธุ์ที่ปลูกให้เป็นปัจจุบัน และนำข้อมูลเหล่านี้มาช่วยในการพัฒนางานวิจัยที่แก้ปัญหา และนำประโยชน์งานวิจัยไปใช้งานได้จริงต่อไป

สุรชัย ดีรื่น : ภาพ

ณภิญา มุสิกะรักษ์ : ข่าว