กรมการข้าว ติวเข้ม จัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพการทำนา เพื่อการแปรรูปแก่เกษตรกร ผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ “ไทยนิยม ยั่งยืน”

h 001กรมการข้าว ติวเข้ม จัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพการทำนา เพื่อการแปรรูปแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ“ไทยนิยม ยั่งยืน”

 

m 002 s

 

กรมการข้าว ติวเข้ม จัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพการทำนา เพื่อการแปรรูปแก่เกษตรกร

ผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ“ไทยนิยม ยั่งยืน”

 

             เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการเพิ่มทักษะการทำนา และการแปรรูปแก่เกษตรกร ผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ของกรมการข้าว ภายใต้ “โครงการไทยนิยมยั่งยืน” ประจำปี 2561 ณ อาคารฝึกอบรมกองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน กรุงเทพ

             โดยมี นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากข้าว ให้แก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ในการนำความรู้และทักษะในการผลิตสินค้าที่แปรรูปจากข้าว สามารถใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มรายได้และพัฒนาต่อยอดไปสู่การผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นธุรกิจต่อไป

             ในการอบรมมีการสาธิตและฝึกปฏิบัติการแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์ จำนวน 4 เมนู ได้แก่

             1. การทำน้ำข้าวกล้องงอก

             2. การทำไอศกรีมน้ำข้าวกล้องงอก

             3. การทำข้าวแกงทอด

             4. การทำขนมดอกจอก

รวมทั้งให้ข้อมูล ความรู้ และวิธีการด้านสินเชื่อ จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

             การอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 30 คน ประกอบด้วยเกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ที่ผ่านการวิเคราะห์อาชีพที่เหมาะสมจากทีมหมอประชารัฐสุขใจระดับอำเภอ และมีความต้องการพัฒนาตนเอง

             ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เห็นชอบให้ดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 พบว่ามีผู้ลงทะเบียนและผ่านการตรวจคุณสมบัติ จำนวน 11.43 ล้านราย ซึ่งเป็นเกษตรกร จำนวน 3.96 ล้านราย

             กรมการข้าวในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักการส่งเสริมอาชีพการทำนาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนและมีคุณสมบัติ จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนาและการแปรรูปแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพการทำนา เพื่อให้ชาวนามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

นายสร้างสรรค์ ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน