กรมการข้าว จัดอบรมโครงการกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการนำร่อง ต้นแบบ

139382กรมการข้าว จัดอบรมโครงการกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการนำร่อง ต้นแบบ

กรมการข้าว จัดอบรมโครงการกฎหมาย

และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการนำร่อง ต้นแบบ

139383 

 

          เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ส่วนกลางกรมการข้าว เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุข้าวตอกพระร่วง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

          โดยมีนายพนม  แผลงฤทธิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวเปิดการฝึกอบรม “โครงการกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับหลักกฎหมาย รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดี รวมถึงทัศนคติในการปฏิบัติงาน และยังเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานเพื่อปรับใช้ในการทำงานร่วมกันต่อไป

มีหัวข้อในการบรรยาย ดังนี้

          - กฎหมายที่เจ้าหน้าที่ของรัฐควรรู้

          - สิทธิประโยชน์ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

          - ประสบการณ์จากการเข้ารับการตรวจทางด้านงานการเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง

พร้อมร่วมวิเคราะห์ สรุปรับฟังปัญหา ตอบข้อซักถาม และแนวทางพัฒนาร่วมกันต่อไป

          การอบรมในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรภายในศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย จำนวนกว่า 50 ราย

 

นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน