กรมการข้าวจัด Field Day ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพพันธุ์ข้าว ให้เกษตรกรเชียงราย

9179กรมการข้าวจัด Field Day ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพพันธุ์ข้าว ให้เกษตรกรเชียงราย

 

กรมการข้าวจัด Field Day ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพพันธุ์ข้าว
ให้เกษตรกรเชียงราย

collage1

collage2

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงราย บ้านแพะ หมู่9 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี (Field Day) ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ โดยมี นางสาววาสนา บุญมา นายกเทศมนตรี ตำบลดงมะดะ  กล่าวต้อนรับ นายสุทัศน์ ลิ้มวณิชย์กุล ปลัดอำเภออาวุโส อำเภอแม่ลาว เป็นประธานในพิธีเปิด และนายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา กล่าวรายงาน

การจัดงานขึ้นครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสาธิตและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีอย่างถูกต้อง เหมาะสม และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนเครื่องจักรกลการเกษตรที่เหมาะสมในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบครบวงจร โดยมีเกษตรกรและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานประมาณ 200 คน

ทั้งนี้ กรมการข้าวอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงรายในปี 2562 เพื่อทำหน้าที่ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีรองรับความต้องการของเกษตรกรในจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียง ให้สามารถเข้าถึงแหล่งผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีได้ ซึ่งเป็นไปตามแผนของกรมการข้าวในการเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ตั้งเป้าหมายว่าจะสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแห่งใหม่ จำนวน 15 แห่ง ทำให้มีกำลังการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป จำนวน 60,000 ตัน

วชิรวิทย์ บุญสุข : ภาพ

ณภิญา มุสิกะรักษ์ : ข่าว